The American School of Classical Studies at Athens

Προκήρυξη για τη συμμετοχή στην Ανοικτή Διαδικασία του διαγωνισμού για το έργο με ΚΩΔ. ΟΠΣ 456994

H ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ


Διακηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών εκπτώσεως και έλεγχο ομαλότητας  για την εκτέλεση του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ KAT' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ – Α’ ΦΑΣΗ»- (οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες) συνολικού προϋπολογισμού 2.631.120,00 € (συμπεριλαμβανομένων  Φ.Π.Α. 23%, Γ.Ε.-Ο.Ε. 18%, απροβλέπτων 15% και αναθεώρησης). Το Έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013» με την απόφαση ΕΥTOΠ/Α/ΑΤΤ72/4424/30/10/2013 και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ποσόν 2.436.000 € και συμπληρωματικά έως 195.120 €  από την Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών.


Διεύθυνση για παροχή στοιχείων: Σουηδίας 54 ΤΚ 10676 (αρμόδιoς: κος. Παντελής Πάνος τηλ.210- 7236313, μετά την υποβολή αίτησης με τα στοιχεία της ενδιαφερόμενης επιχείρησης (τηλέφωνα, αρ. fax, όνομα εκπροσώπου) και δήλωση αποδοχής της επικοινωνίας μέσω αυτού του fax της Αναθέτουσας Αρχής με την επιχείρηση.


Αντικείμενο: Εκτέλεση Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την προσθήκη κτιρίου δύο επιπέδων, κατ’ επέκταση της Δ. πτέρυγας του διατηρητέου κτιρίου της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, στο οικόπεδο επί της οδού Σουηδίας 61, ιδιοκτησίας της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών. Το επίπεδο 1 είναι υπόγειο μεικτής επιφάνειας 385μ2 και περιλαμβάνει βιβλιοστάσιο, καθώς και τους απαραίτητους Η/Μ χώρους, όπου θα μεταφερθεί ο υφιστάμενος υποσταθμός, καθώς το αρχικό κτίσμα υποσταθμού καθαιρείται.  Στο εν μέρει υπόσκαφο επίπεδο 2, μεικτής επιφάνειας 262μ2, διαμορφώνεται η κεντρική είσοδος του κτηρίου και  εκθεσιακός χώρος μαζί με  κεντρικό χώρο υποδοχής Η κατακόρυφη κυκλοφορία στο νέο κτήριο στα επίπεδα 1 και 2, γίνεται με ανελκυστήρα, ο οποίος βρίσκεται εντός του κτηρίου στο βόρειο τμήμα του. Επίσης πραγματοποιούνται οι αναγκαίες εκσκαφές, αντιστηρίξεις και αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου.


Προθεσμία εκτέλεσης: 14 μήνες (συνολική) και ενδιάμεση τμηματική  7 μήνες. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ,  εφόσον ανήκουν στην Τρίτη και Τέταρτη  τάξη για έργα κατηγορίας οικοδομικών εργασιών και στην πρώτη, δεύτερη ή τρίτη τάξη για έργα ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του ελληνικού μητρώου ΜΕΕΠ. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β. κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, βάσει  του άρθρου 16 παρ. 7  του Νόμου 3669/08 ή και αναβαθμισμένες κοινοπραξίες με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08, και με τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που καλύπτουν τις καλούμενες κατηγορίες εργασιών του έργου. Συμβατικά Τεύχη: μπορούν να ζητηθούν έως και την 25η Απριλίου 2014


Η Διακήρυξη, το έντυπο προσφοράς, σχέδιο σύμβασης, ο προϋπολογισμός μελέτης (αναλυτικοί  και συγκεντρωτικός) και  κατάλογος σχεδίων και τευχών της μελέτης διατίθενται δωρεάν. Για τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης και στοιχεία της μελέτης , οι διαγωνιζόμενοι θα καταβάλουν το κόστος των αντιγράφων σε εξουσιοδοτημένο φωτοτυπείο. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον μετά από έγγραφη αίτηση υποβαλλόμενη το αργότερο έως την 21η Απριλίου  2014. Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 29η Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Εγγυητική συμμετοχής: 42.150,13 .€, με ισχύ έως 28η Νοεμβρίου 2014 . Ισχύς προσφοράς: έως και 29η Οκτωβρίου 2014. Άνοιγμα προσφορών σε ανοικτή συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισμού  στις 29 Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη ώρα 10.00 π.μ. στα Γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.


Ο  Διευθυντής της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα


James C. Wright

 

Για να παραλάβετε τα Ενημερωτικά έντυπα παραλαβής τευχών, παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ

Για να παραλάβετε την περίληψη του διαγωνισμού, παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ