Εκδόσεις

The New Griffon (1107-3136)

Το περιοδικό New Griffon είναι μια ετήσια περιοδική έκδοση της Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Περιέχει δοκίμια και μελέτες για ποικιλία θεμάτων, ενώ τελευταία τα τεύχη αφορούν συγκεκριμένα θέματα.

Μπορείτε να βρείτε τον τόμο 13 εδώ.

 

Μονογραφίες Γενναδείου

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη περιέχει πολλούς τόμους σχετικούς με διάφορες πτυχές της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Τα αρχεία της Γενναδείου στεγάζουν πολλές σημαντικές φωτογραφίες, χειρόγραφα, κείμενα και ειδικές συλλογές. Οι Μονογραφίες της Γενναδείου δημοσιεύουν μελέτες σχετικές με τις συλλογές της Βιβλιοθήκης.

Νέα της Γενναδείου

Η περιοδική έκδοση των Νέων της Βιβλιοθήκης κυκλοφορεί δύο φορές το χρόνο και περιέχει πληροφορίες για προσκτήσεις, νέα και εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης. Τα Νέα της Γενναδείου υπάρχουν και ηλεκτρονικά.

 

Άλλα Βιβλία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις εκδόσεις ελάτε σε επαφή με Γεννάδειο Βιβλιοθήκη στην Ελλάδα ή ASCSA Publications Office στις Η.Π.Α.

    Ahrweiler, Hélène. Προβλήματα ελληνικής συνέχειας. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 1998. (Διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου 1996 στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.)

    Ahrweiler, Hélène. Problems of Greek continuity, transl. by John Leatham. Athens: National Bank Cultural Foundation; The Gennadius Library, 1998. (Lecture delivered at The Gennadius Library on 19 March 1996.)

    Βάρδα, Χριστίνα. Τα αρχεία της Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Athens: Gennadius Library, 1991.

    Βάρδα, Χριστίνα. Αρχείο Φιλίππου Δραγούμη, 1890-1980: ευρετήριο. Αθήνα: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 1993.

    Δραγούμης ΄Ιων. Φύλλα ημερολογίου α΄ (1895-1902), επιμέλεια Θεόδωρος Ν. Σωτηρόπουλος. Athens: Ερμής, 1988.

    Δραγούμης ΄Ιων. Φύλλα ημερολογίου δ΄(1908-1912), επιμέλεια Θεόδωρος Ν. Σωτηρόπουλος. Athens: Ερμής, 1988.

    Δραγούμης ΄Ιων. Φύλλα ημερολογίου ε΄(1913-1917), επιμέλεια Θεόδωρος Ν. Σωτηρόπουλος. Athens: Ερμής, 1986.

    Δραγούμης ΄Ιων. Φύλλα ημερολογίου στ΄ (1918- 1920), επιμέλεια Θεόδωρος Ν. Σωτηρόπουλος. Athens: Ερμής, 1987.

    Elliot, C.W.J. ‘Gennadeion Notes, IV. Lord Βyron, Father Paul, and the Artist William Page’, Hesperia, 44, 1975, pp. 409-25.

    Elliot, C.W.J. Campaign of the Falieri and Piraeus in the year 1827, or, Journal of a Volunteer, being the personal account of Captain Thomas Douglas Whitcombe. Princeton, N.J.: American School of Classical Studies, 1992.

    Γκράτζιου, ΄Ολγα. Αναμνήσεις από τη χαμένη βασιλεία: σελίδες εικονογραφημένης χρονογραφίας του 17ου αιώνα. Αθήνα, εκδ. Πατάκη, 1996. (Μελέτη γύρω από το χειρόγραφο Volides 2 της Γενναδείου Βιβλιοθήκης)

    Hatziaslani, Cornelia. Morosini, the Venetians, and the Acropolis = Ο Μοροζίνι, οι Βενετοί και η Ακρόπολη. Athens: Gennadius Library, 1987.

    Huxley, George L. East Rome & the Evangelisation of Russia. A lecture on some Byzantinoslavica in the Gennadius Library… Athens, 1989.

    Huxley, George L. Herodotos & the epic. A lecture. Athens, 1989.

    Huxley, George L. Homer & the travellers. A lecture on some antiquarian and topographical books in the Gennadius Library. Athens, 1988.

    Huxley, George L. Monemvasia & the Slavs. A lecture on some works of historical geography in the Gennadius Library. Athens, 1988.

    Huxley, George L. Why did the Byzantine Empire not fall to the Arabs; an inaugural lecture given at the Gennadius Library. Athens, 1986.

    Lear, Edward. The Corfu years. A chronicle presented through his letters and journals, edited and introduced by Philip Sherrard. Athens; Dedham: Denise Harvey, 1988.

    Lear, Edward. The Cretan Journal, edited by Rowena Fowler. Athens; Dedham: Denise Harvey, 1984.

    Loukanis Nikolaos. The Iliad of Homer, Venice 1526. = Ομήρου Ιλιάς, Βενετία 1526. Εισαγ. Francis R. Walton. Athens: Gennadius Library, 1979.

    Μακρυγιάννης, Ιωάννης. Στρατηγού Μακρυγιάννη στοχασμός, χείρ Παναγιώτη Ζωγράφου: εικονογραφία του Αγώνα του 1821. Αθήνα, Αδάμ, 1996.

    Μπενιζέλος Ιωάννης, Ιστορία των Αθηνών, με προλεγόμενα Ιωάννου Γενναδίου, επιμέλεια έκδοσης Ι. Κοκκώνα - Γ. Μπώκου, επιστημονική εποπτεία και παρουσίαση Μ. Ι Μανούσακα. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1986.

    Nicol, Donald Μ. Byzantium, Venice, and the Fourth Crusade, an inaugural lecture. Athens, 1990.

    Nicol, Donald Μ. Joannes Gennadius - The Man. A biographical sketch. Athens: American School of Classical Studies, 1990.

    Panagopoulou, Beata. John Gennadius and his collection. An exhibition organized by the Gennadius Library of the American School of Classical Studies. [Athens, 1982.]

    Philippides, Dia. Census of Modern Greek Literature; Check-list of English-language sources useful in the study of Modern Greek literature, 1824-1987. New Haven: Modern Greek Studies Association, 1990.

    Φουρναράκη, Ελένη. Αρχείο Αθανασίου Σουλιώτη-Νικολαϊδη (1878-1945): ευρετήριο. Αθήνα: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 1992.

    Τεχνογνωσία στη λατινοκρατούμενη Ελλάδα. Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 2000. (Πρακτικά ημερίδας που οργανώθηκε στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη στις 8 Φεβρουαρίου 1997.)

    Τσιγκάκου, Φανή-Μαρία. Η Ελλάδα του Edward Lear από τις συλλογές της Γενναδείου =Edward Lear’s Greece from the Gennadeion collections. Θεσσαλονίκη, 1997. (Έκθεση που οργανώθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης στα πλαίσια της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.)

    Walton Francis R., ed. Acts [of the] Tenth International Congress of Bibliophiles, Athens, 30 September-6 October 1977. Athens, 1979.

    Walton Francis R. ‘The Greek Book, 1476- 1825’ στο Walton Francis R., ed. Acts [of the] Tenth International Congress of Bibliophiles, Athens, 30 September-6 October 1977. Athens, 1979.

    Walton Francis R. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη˙ σύντομη περιγραφή των συλλογών. Με τη συνεργασία των T. E. Gregory και Σόφης Παπαγεωργίου. Αθήνα, 1981.

    Walton Francis R. A memorial evening, March 29, 1990 Athens. (Πέντε διαλέξεις που περιλαμβάνουν την Ένατη Ετήσια Διάλεξη Walton ‘The Platonic Renaissance in 15th-century Italy’ του C.M. Woodhouse)