Υπηρεσίες

Υπολογιστές: φορητοί υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιούνται μέσα στο αναγνωστήριο στα σημεία όπου υπάρχουν πρίζες.

Ηλεκτρονικό αναγνωστήριο: Τερματικοί σταθμοί εργασίας είναι εγκατεστημένοι στην ανατολική πλευρά του Αναγνωστηρίου. Οι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιούν σε αυτούς τους υπολογιστές και μνήμες USB.

Οι τερματικοί σταθμοί προορίζονται μόνο για βιβλιογραφική έρευνα καθώς και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η χρήση των τερματικών σταθμών της βιβλιοθήκης υπόκειται σε ειδική νομοθεσία, σε περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων και σε ρήτρες συμφωνητικών χρήσης.

Διαθέσιμες “online” πηγές: Κάθε τερματικός σταθμός βιβλιογραφικής αναζήτησης έχει πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους της Βιβλιοθήκης, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού καταλόγου (AMBROSIA) καθώς και των “οnline” πηγών πού καλύπτουν ικανό αριθμό θεματικών περιοχών. Η πρόσβαση σε κάποιες πηγές περιορίζεται σε μία ή περισσότερες θέσεις.  Για κάποιες πηγές απαιτείται πρόσθετη έγκριση. Αυτοί οι περιορισμοί πρόσβασης αντανακλούν τις απαιτήσεις των συνδρομητικών πηγών τις οποίες προσφέρει η Βιβλιοθήκη.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ (email: GennPhoto@ascsa.edu.gr)

1. Φωτογράφιση – σκανάρισμα για προσωπική, ερευνητική χρήση

Οι αναγνώστες μπορούν να φωτογραφίσουν ή να σκανάρουν υλικό στα overhead scanners του Αναγνωστηρίου εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση του υλικού και αυστηρά για την προσωπική τους χρήση. Το προσωπικό της βιβλιοθήκης διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει τη φωτογράφιση όταν βλάπτει το υλικό, διαταράσσει τους άλλους αναγνώστες ή παραβιάζονται περιορισμοί που έχουν τεθεί από κάποιον δωρητή ή συμφωνία· ή αν υπάρχει ήδη ψηφιακή αναπαραγωγή του υλικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με το νόμο δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ολόκληρων βιβλίων.

2. Φωτοαντίγραφα

Φωτοαντίγραφα γίνονται μόνο από το προσωπικό του Αναγνωστηρίου και μετά από σχετική αίτηση. Προϋπόθεση για να γίνουν φωτοαντίγραφα είναι να το επιτρέπει η κατάσταση του βιβλίου ή του εντύπου. Δεν φωτοτυπούνται χειρόγραφα, σπάνια βιβλία καθώς και βιβλία που έχουν εκδοθεί μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Η τιμή καθορίζεται στα € 0,20 ανά σελίδα. Τα φωτοαντίγραφα είναι μίας όψεως και βγαίνουν κυρίως σε μονές σελίδες. Σε διπλές σελίδες γίνονται μόνο εάν το δέσιμο του βιβλίου το επιτρέπει.

Τα φωτοαντίγραφα προπληρώνονται.

3. Επαγγελματική Φωτογράφιση

Η Βιβλιοθήκη δεν παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής φωτογράφισης. Οι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν δικό τους φωτογράφο μέσα στο Αναγνωστήριο μετά από συνεννόηση με τους υπαλλήλους του Αναγνωστηρίου για την κατάλληλη ημέρα και ώρα. 

Οποιαδήποτε συνεννόηση, οικονομική ή άλλη συνδιαλλαγή με τον/την φωτογράφο συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης του φύλακα και του Αναγνωστηρίου για το χρόνο άφιξης, θα γίνεται απευθείας με τον/την φωτογράφο χωρίς την εμπλοκή της Βιβλιοθήκης. Το προσωπικό του Αναγνωστηρίου απλά διευκολύνει τον αναγνώστη με την κράτηση του υλικού προς φωτογράφιση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε το όνομα του φωτογράφου Ηλία Ηλιάδη (eliadis10@gmail.com - τηλ. 210-7250323 – κιν. 6944 510597 - fax 210-7250324), ο οποίος έχει συνεργαστεί με τη Βιβλιοθήκη επί σειρά ετών.

4. Άδεια Δημοσίευσης (ελάχιστος χρόνος διεκπεραίωσης: 5 εργάσιμες ημέρες)

Οι αναγνώστες θα πρέπει να συμπληρώνουν λεπτομερώς και να υπογράφουν τη σχετική αίτηση για άδεια δημοσίευσης ώστε να εγκριθεί από τη Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης.

Σε περίπτωση δημοσίευσης ή έκθεσης θα πρέπει να αναγράφονται στην αίτηση τα στοιχεία του έργου ή του φορέα στον οποίο θα δημοσιευθεί η φωτογραφία και το μέσο (ηλεκτρονικό ή συμβατικό).

Σε περίπτωση ανάρτησης στο διαδίκτυο ή σε ψηφιακή πλατφόρμα απαιτείται η προσθήκη ειδικού ψηφιακού υδατοσήμου της Αμερικανικής Σχολής σε κάθε εικόνα.

Αφού δοθεί η σχετική άδεια, η Βιβλιοθήκη θα ελέγχει εάν η αιτούμενη εικόνα υπάρχει ήδη ψηφιακά στο Φωτογραφικό Αρχείο της Γενναδείου. Σε αυτήν την περίπτωση η τιμή θα διαμορφώνεται ανάλογα.

Για τις επιστημονικές εκδόσεις η χρήση εικονογραφικού υλικού δεν χρεώνεται. Για τις εμπορικές εκδόσεις, με αποκλειστικό σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τη συντήρηση του υλικού, η οικονομική επιβάρυνση για κάθε μία φωτογραφία ανέρχεται στα  € 40 για την Ελλάδα και στα € 200 για χώρες του εξωτερικού. Η τιμή αυτή ισχύει για μία έκδοση μόνο και σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της φωτογραφίας.

Κάθε δημοσιευμένη φωτογραφία πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από:

α) τα πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία της πηγής από την οποία προέρχεται, όπως αυτά αναγράφονται στην αίτηση,

β) το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου, και

γ) την ένδειξη:

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών

Στις περιορισμένες περιπτώσεις όπου η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη είναι κάτοχος  πνευματικών δικαιωμάτων, θα γίνεται ειδική συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα της Βιβλιοθήκης (GennPhoto@ascsa.edu.gr).

Η Βιβλιοθήκη απαιτεί την κατάθεση ψηφιακού αντιγράφου όλων των επαγγελματικών αναπαραγωγών μέσω δίσκου DVD, USB ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου (ftp, dropbox, wetransfer κλπ).