Η Ιστορία της Eλληνικής Tυπογραφίας από τις συλλογές της Γενναδείου Βιβλιοθήκης

Έκθεση στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, Ειρήνη Σολομωνίδη.