Αναδεικνύοντας το πολιτιστικό περιεχόμενο της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης»

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το Έργο: « Αναδεικνύοντας το πολιτιστικό περιεχόμενο της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης » (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5191793)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

(Κωδικός πρόσκλησης 07_ΕΠΑΝΕΚ Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6004 Έκδοση 2/0)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Υλοποίηση ενός καινοτόμου έργου το οποίο στόχο έχει την, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον Ελληνικό Πολιτισμό η οποία θα βασίζεται στις αρχές της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ένα έργο που θα παρέχει τις δυνατότητες στην ερευνητική και αρχαιολογική κοινότητα της ενσωμάτωσης πολιτιστικού υλικού και συλλογών όπως το Αρχείο Σλήμαν, αρχείων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης και των ανασκαφών της Αρχαίας Κορίνθου από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :18 μήνες

CPV : 

79999100-4 - Υπηρεσίες σάρωσης 
79960000-1 - Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες
72212311-2 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης κειμένων
72212160-8 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βιβλιοθηκών
72212520-0 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων
80000000-4 - Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
92000000-1 - Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακόσιων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (€1.048.387,10) άνευ ΦΠΑ και του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.300.000,00€) συμπερ. ΦΠΑ 24%

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ : ΟΧΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ BEΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 13/07/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Έως 07/07/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Στην έδρα του Κυρίου του έργου, «Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα» (ΑΣΚΣΑ), Σουηδίας 54, 106 76 Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 30/05/2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 30/05/2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: 30/05/2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΑΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΣΕ Ε.Ε. (ΥΠ. ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ): 25/05/2023

Προσοχή ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

(Content updated: 31/05/2023)

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το Έργο: « Αναδεικνύοντας το πολιτιστικό περιεχόμενο της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης » (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5191793)


Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (€1.048.387,10) άνευ ΦΠΑ και του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.300.000,00€) συμπερ. ΦΠΑ 24%. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (Κωδικός πρόσκλησης 07_ΕΠΑΝΕΚ Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6004 Έκδοση 2/0).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 194335 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.”

Μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό τεύχος δημοπράτησης σε μορφή pdf, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας και υποβάλλοντας την ακόλουθη φόρμα.

 


Fill out my online form.

Προηγούμενες αναρτήσεις:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης του Σχεδίου Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο: «Αναδεικνύοντας το πολιτιστικό περιεχόμενο της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης» στο πλαίσιο ένταξης έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (Κωδικός πρόσκλησης 07_ΕΠΑΝΕΚ Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6004 Έκδοση 2/0).
 

Η Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια Δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για  «Αναδεικνύοντας το πολιτιστικό περιεχόμενο της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης», με Κωδικό Πρόσκλησης 07_ΕΠΑΝΕΚ, Κωδ ΟΠΣ 6004 με CPVs:

•           79999100-4 - Υπηρεσίες σάρωσης

•           79960000-1 - Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες

•           72212311-2 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης κειμένων

•           72212160-8 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βιβλιοθηκών

•           72212520-0 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων

•           80000000-4 - Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

•           92000000-1 - Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες

και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.300.000,00€) συμπερ. ΦΠΑ 24%, και σε ένα εκατομμύριο σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά (€1.048.387,10) άνευ ΦΠΑ 24%

Καλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος να επισκεφτεί τη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και μέσω του συνδέσμου «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων» να συμμετάσχει στη Δημόσια Διαβούλευση του αναλυτικού τεύχους της δημοπράτησης ανοικτού διαγωνισμού. Η παρούσα πρόσκληση έχει δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ascsa.edu.gr).

Τα σχόλια των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου».

Μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό τεύχος δημοπράτησης σε μορφή pdf, κάνωντας κλίκ ΕΔΩ

Ειδικότερα:            

1.         Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση του Σχεδίου Διακήρυξης από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις».

2.         Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τους αναρτημένους Κανόνες Χρήσης και Συμμετοχής, επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο «Προκαταρτικές Διαβουλεύσεις» στην ενότητα «Γενικές πληροφορίες». Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης.

3.         Η Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα, δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση της με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παντελής Πάνος

General Manager