Αναδεικνύοντας το πολιτιστικό περιεχόμενο της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης»

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης του Σχεδίου Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο: «Αναδεικνύοντας το πολιτιστικό περιεχόμενο της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης» στο πλαίσιο ένταξης έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (Κωδικός πρόσκλησης 07_ΕΠΑΝΕΚ Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6004 Έκδοση 2/0).
 

Η Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια Δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για  «Αναδεικνύοντας το πολιτιστικό περιεχόμενο της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης», με Κωδικό Πρόσκλησης 07_ΕΠΑΝΕΚ, Κωδ ΟΠΣ 6004 με CPVs:

•           79999100-4 - Υπηρεσίες σάρωσης

•           79960000-1 - Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες

•           72212311-2 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης κειμένων

•           72212160-8 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βιβλιοθηκών

•           72212520-0 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων

•           80000000-4 - Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

•           92000000-1 - Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες

και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.300.000,00€) συμπερ. ΦΠΑ 24%, και σε ένα εκατομμύριο σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά (€1.048.387,10) άνευ ΦΠΑ 24%

Καλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος να επισκεφτεί τη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και μέσω του συνδέσμου «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων» να συμμετάσχει στη Δημόσια Διαβούλευση του αναλυτικού τεύχους της δημοπράτησης ανοικτού διαγωνισμού. Η παρούσα πρόσκληση έχει δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ascsa.edu.gr).

Τα σχόλια των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου».

Μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό τεύχος δημοπράτησης σε μορφή pdf, κάνωντας κλίκ ΕΔΩ

Ειδικότερα:            

1.         Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση του Σχεδίου Διακήρυξης από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις».

2.         Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τους αναρτημένους Κανόνες Χρήσης και Συμμετοχής, επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο «Προκαταρτικές Διαβουλεύσεις» στην ενότητα «Γενικές πληροφορίες». Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης.

3.         Η Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα, δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση της με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παντελής Πάνος

General Manager