Staff and Contact Information

OPENING HOURS - ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

9:30-15:30 Monday-Friday (by appointment only)
Telephone: +30 213 000 2400 (ext. 425)
Email: archives-inquiries@ascsa.edu.gr

9:30-15:30 Δευτέρα-Παρασκευή (μόνο με ραντεβού)
Τηλέφωνο: +30 213 000 2400 (εσωτ. 425)
Email: archives-inquiries@ascsa.edu.gr

LOCATION - ΘΕΣΗ

At the East Wing of the Gennadius Library, 61 Souidias, Athens
Στην Ανατολική Πτέρυγα της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Σουηδίας 61, Αθήνα

INQUIRIES - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Inquiries should be addressed to: archives-inquiries@ascsa.edu.gr. Prior to their visit, researchers are asked to fill in and submit electronically an application form. Material (up to three boxes each time) is delivered twice a day, at 10:00 and 13:00. Orders have to be placed before 10:00 and 13:00 respectively.

Ερωτήσεις για πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στο: archives-inquiries@ascsa.edu.gr. Οι ερευνητές, πριν από την επίσκεψή τους, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει και υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση για άδεια μελέτης. Υλικό (έως 3 φακέλους τη φορά) παραδίδεται δύο φορές την ημέρα, στις 10:00 και στη 13:00. Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί πριν τις 10:00 και τη 13:00 αντίστοιχα.

STAFF - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Doreen Canaday Spitzer Archivist: Natalia Vogeikoff-Brogan (Ναταλία Βογκέικωφ-Brogan)
Reference Archivist: Eleftheria Daleziou (Ελευθερία Δαλέζιου)
Assistant Archivist: Alexis Malliaris (Αλέξης Μάλλιαρης)
Research Archivist: Leda Costaki (Λήδα Κωστάκη)HANDLING THE COLLECTIONS - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

  • Readers are requested to leave all their personal belongings in the lockers at the front entrance of the Gennadius Library. Readers may bring with them only plain paper for note taking and/or their laptop (without its case).
  • Pencils only are to be used at all times. Readers are requested not to use pens or correcting fluid.
  • It is strictly prohibited to mark or make notes on the documents of the archival collections or to mix documents or files. Readers are responsible for the safe use of the material they are consulting. It is imperative to handle with care all archival material. Readers are responsible to keep the documents in the folder in the order they found them.
  • Readers should not use more than one folder at a time.
  • Readers must avoid placing their hands on the documents. Documents should be held by their corners or edges without soiling or damaging the information on each document.
  • Tracing of documents is prohibited.
  • Readers observing defects or damages in documents or documents out of order are requested to point out these problems to the Archivist.
  • In case the reader needs to leave the reading room temporarily, the files may remain at his/her seat provided that they are kept within the folder.
  • All notes will be examined when the researcher leaves the reading room.
  • Infringement of these regulations may involve withdrawal of the reader’s access to the Archives.

-- Παρακαλούνται οι μελετητές να αφήνουν όλα τους τα προσωπικά είδη στα ντουλαπάκια που κλειδώνουν στην είσοδο της βιβλιοθήκης. Οι μελετητές μπορούν να έχουν μαζί τους στα Αρχεία μόνο χαρτιά για σημειώσεις και/ή φορητό υπολογιστή (χωρίς τη θήκη του).
-- Οι μελετητές μπορούν να γράφουν μόνο με μολύβι. Παρακαλούνται να μη χρησιμοποιούν στυλό ή διορθωτικό υγρό.
-- Απαγορεύεται αυστηρά οι μελετητές να σημαδεύουν ή να σημειώνουν τα τεκμήρια των αρχειακών συλλογών ή να ανακατεύουν τα τεκμήρια ή τους υποφακέλους. Οι μελετητές είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή χρήση του υλικού που συμβουλεύονται. Είναι απόλυτη ανάγκη να χειρίζονται με προσοχή το αρχειακό υλικό. Οι μελετητές είναι υπεύθυνοι να διαφυλάσσουν τη σειρά των τεκμηρίων μέσα σε κάθε υποφάκελο.
-- Οι μελετητές μπορούν να μελετούν μόνο έναν υποφάκελο τη φορά.
-- Οι μελετητές θα πρέπει να αποφεύγουν να βάζουν τα χέρια τους πάνω στα τεκμήρια. Θα πρέπει να κρατούν τα τεκμήρια από τις γωνίες ή τις άκρες χωρίς να λερώνουν ή να καταστρέφουν την πληροφορία που υπάρχει σε κάθε ένα από αυτά.
-- Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή απευθείας πάνω από το τεκμήριο (ιχνογραφία).
-- Οι μελετητές που παρατηρούν προβλήματα ή ζημιές στα τεκμήρια ή τεκμήρια που βρίσκονται παρατοποθετημένα ή εκτός σειράς παρακαλούνται να επισημαίνουν αυτά τα προβλήματα στον αρχειονόμο.
-- Σε περίπτωση που ο μελετητής χρειαστεί να λείψει προσωρινά από το αναγνωστήριο, τα τεκμήρια μπορούν να παραμείνουν στο τραπέζι αρκεί να φυλάσσονται μέσα στον  σχετικό υποφάκελο.
- Όλα τα χαρτιά και οι σημειώσεις θα ελέγχονται όταν ο μελετητής φεύγει από το αναγνωστήριο.
- Παραβίαση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ανάκληση της πρόσβασης του μελετητή στα Αρχεία.DUPLICATION AND COPYRIGHT - ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Duplication - Αναπαραγωγή

Researchers are allowed to use digital cameras, phones, or tablets, as long as the following conditions are met:
• Use of the device does not disturb other users, or the general quiet nature of the reading room (i.e. devices must operate in ‘silent mode’).
• User of the device does not pose a threat to the safety of the records.
• Flash photography and use or tripods are not permitted.
• Fragile documents cannot be reproduced.
• Records for which the American School of Classical Studies does not hold the original copyright may not be reproduced.

Photographs or digital images may be used only for the purpose stated in the original application and agreed to by the ASCSA.
Researchers who are interested in the duplication of entire folders will be asked to cover the expenses of their digitization.
For any further information about cost and time of delivery, please contact: archives-inquiries@ascsa.edu.gr

Στους ερευνητές επιτρέπεται η χρήση ψηφιακής μηχανής, κινητού τηλεφώνου ή τάμπλετ για φωτογράφιση, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- η χρήση της συσκευής δεν ενοχλεί τους άλλους μελετητές, ή τη γενικότερη ησυχία του αναγνωστηρίου (π.χ. οι συσκευές πρέπει να είναι στη σίγαση).
- η χρήση της συσκευής δεν αποτελεί απειλή για την ασφάλεια των τεκμηρίων.
- η χρήση φλας και η χρήση τρίποδα δεν επιτρέπονται.
- ευαίσθητα τεκμήρια ή τεκμήρια σε κακή κατάσταση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν.
- τεκμήρια για τα οποία η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα δεν έχει τα αρχικά πνευματικά δικαιώματα δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν.

Οι φωτογραφίες και οι ψηφιακές εικόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό που αναφέρεται στην αρχική αίτηση και που έχει εγκριθεί από την ΑΣΚΣΑ.
Οι ερευνητές που ενδιαφέρονται για την αναπαραγωγή ολόκληρων υποφακέλων θα πρέπει να καλύψουν τα έξοδα της ψηφιοποίησής των.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το κόστος και το χρόνο παράδοσης, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο: archives-inquiries@ascsa.edu.gr

Copyright - Πνευματικά Δικαιώματα

Permission to examine manuscripts is not an authorization to publish, display, reproduce, perform, distribute, or prepare derivative works of them. Researchers who plan to publish their work are urged to make inquiry concerning possible restrictions before beginning their research. Researchers shall be responsible for obtaining all necessary permissions, clearances or consents necessary to publish. The holder of the original copyright is not necessarily the American School of Classical Studies.

Η άδεια μελέτης χειρογράφων και τεκμηρίων δεν αποτελεί άδεια για δημοσίευση, έκθεση, αναπαραγωγή, εκτέλεση/παρουσίαση, διανομή, ή προετοιμασία παράγωγων έργων. Οι ερευνητές που σκοπεύουν να δημοσιεύσουν το έργο τους προτρέπονται να διευκρινίσουν πιθανούς περιορισμούς προτού αρχίσουν την έρευνά τους. Οι ερευνητές έχουν την ευθύνη της απόκτησης όλων των απαραίτητων αδειών, εξουσιοδοτήσεων ή συναινέσεων που χρειάζονται για τη δημοσίευση.

Disclaimer - Αποποίηση Ευθύνης

The American School of Classical Studies at Athens is not legally liable for copyright, privacy, or publicity infringement when materials are wrongfully used after being provided to researchers for ‘fair use’.

Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα δεν υπέχει νομικά ευθύνη για παράβαση πνευματικών δικαιωμάτων, ιδιωτικότητας ή δημοσιότητας όταν το υλικό που έχει παραχωρηθεί στους ερευνητές για δίκαιη χρήση (fair use) τύχει λανθασμένης χρήσης.