Konstantinos D. Karavidas Papers - SERIES IA

Αρχείο Κωνσταντίνου Δ. Καραβίδα - ΕΝΟΤΗΤΑ I. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ 1: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1915

ΦΑΚΕΛΟΣ 2: ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ 3: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ 4: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ 5: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ 6: ΕΠΑΝΩΜΗ 1918-1920

ΦΑΚΕΛΟΣ 7: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ 8: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΑΠ –ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΛΟΥΧΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ 9: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ (1924-1925)

ΦΑΚΕΛΟΣ 10: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΑΠ

ΦΑΚΕΛΟΣ 11: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ 12: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ 13: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ 14: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ: ΣΛΑΒΟΦΩΝΟΙ (1927-29)

ΦΑΚΕΛΟΣ 15: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (1926-1927)

ΦΑΚΕΛΟΣ 16: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΦΑΚΕΛΟΣ 17: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1929

ΦΑΚΕΛΟΣ 18: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ 19: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΟΙΚΙΛΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ 20: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ 21: ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ  22: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΕΞ 1929-1931


 

Υποενότητα ΙΑ.1915-1931 Υπουργείο Εσωτερικών - Πολιτικό Γραφείο Βενιζέλου - Αρμοστεία Σμύρνης - Εποικισμός Μακεδονίας

ΦΑΚΕΛΟΣ 1: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1915

1. 1
•Χάρτης Νομού Αργολίδος και Κορινθίας
•Δακτυλόγραφες σημειώσεις , αντίγραφα υπηρεσιακών  εγγράφων , πρωτότυπα υπηρεσιακών εγγράφων καθώς και συνοδευτικά υπομνήματα σε αυτοσχέδιο φάκελο με τίτλο ‘Αναμνήσεις απο την διοίκησιν Ναυπλίου 1915’

1. 2
Προσωπικά έγγραφα του Κ.Δ.Κ , πρόχειρες σημειώσεις και έντυπα απο την περίοδο της θητείας του στο Πολιτικό Γραφείο του Ελευθερίου Βενιζέλου (1917-1918)
•Βασίλειον της Ελλάδος  - Άδεια  Αναχωρήσεως (1918)
•Έγγραφο αναβολής επιστράτευσης (1918)
•Άδεια διέλευσης (16 Ιουλίου 1918)
•Έγγραφο παραίτησης απο το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού  (9 Αυγούστου 1918)
•Έγγραφο διαγραφής απο τον κατάλογο επισιτισμού  (8 Νοεμβρίου 1918)
•Συνοδευτική επιστολή απο τη Διεύθυνση  Εποικισμού Μακεδονίας για την εκτέλεση εμπιστευτικής διαταγής της  Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας (4 Οκτωβρίου 1919)
• Έντυπο  Έκκλησις προς τον λαόν της Ανατολικής Μακεδονίας,’  των Δ. Πάζη, Ι. Αλεξανδρίδη και Ι. Τριανταφύλλου
•Πρόχειρες σημειώσεις του Κ.Δ.Κ απο την εποχή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (λυτά φύλλα)

ΦΑΚΕΛΟΣ 2: ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΣΜΥΡΝΗΣ

2. 1
•Αίτηση Κ.Δ.Κ. προς το ΥΠΕΞ να μεταβεί στη Μικρά Ασία προς μελέτην του εξής ζητήματος ΄Ποίαι είναι αι προς το Τουρκικόν στοιχείον Οικονομικαί σχέσεις των ΄λοιπών Μωαμεθανικών μεν τοιούτων , πλην διατελλομένων απ’ αυτού εκ θρησκευτικής αιρέσεως, ηθών και εθίμων ή άλλης ιδίας παραδόσεως, ήτις καθιστά ανομοιογένειαν μεταξύ αυτών.’ Συνημμένο σημείωμα με τίτλο «Σημείωμα περί των οικονομικών σχέσεων των εν Μικρασία μωαμεθανικών στοιχείων»
•Άδεια ΥΠΕΞ για μετάβαση του ΚΔΚ στη Σμύρνη (ως δημοσιογράφος) (27.5.1922)
•Δύο ορεογραφικοί χάρτες της Μ.Ασίας και Ανατολής απο τη Χαρτογραφική Υπηρεσία Στρατού (1921-1922)

2. 2
•Αλληλογραφία ΚΔΚ με Πατρούλα Καραβίδα, Κ.  Μαλούχο, Βασιλιά Κωνσταντίνο, Στρέιτ, Μαυρομάτη, Αλεξ. Παπαναστασίου, Κ. Μελά, Χ.  Σολομωνίδη, αταύτιστο αρθρογράφο της Εφημερίδας Καθημερινή, Πετιμεζά, καθώς και επιστολές διαφόρων προς Μαλούχο.

2. 3
•Υπόμνημα ΚΔΚ  προς το ΥΠΕΞ με το οποίο ζητά να του επιτραπεί η παραπέρα επεξεργασία στοιχείων που αφορούν τις Μικρασιατικές φυλές (χ.η)
•Δακτυλογραφημένη μελέτη ΚΔΚ με τίτλο ‘Παρατηρήσεις περί της φύσεως  και της μελλοντικής χρησιμότητος των ιστορικών κοινοτικών οργανισμών ως και περί της ……..’  Σμύρνη  Ιούλιος-  1922

2. 4
•΄Σημείωμα ΚΔΚ περί των περιστατικών υπό τα οποία έλαβε χώραν το ατύχημα του αγγλικού αποσπάσματος Δαρδανελλίων εις Μπόσκιοϊ΄ [Ιούλιος 1922] χειρόγραφο και δακτυλόγραφο
•Υπόμνημα ΚΔΚ προς τον Στεργιάδη  ‘Περί των ελληνικών κοινοτήτων και των μουσουλμανικών’ (Ιούλιος 1922) [πρόχειρο αντίγραφο]
•Χάρτης της Τουρκικής Αυτοκρατορίας  (1915)
•‘Συνοπτικός στατιστικός πίναξ σχολικού έτους 1921-1922 των εν τη επιδικασθείση ζώνη  (Σεβρών) Μουσουλμανικών σχολείων’

2. 5
•Μελέτη ΚΔΚ με τίτλο ‘Το πραγματικόν οικονομικόν και κοινωνικόν περιεχόμενον της ρομαντικής μεγάλης ελληνικής  ιδέας’ [η παρούσα εργασία εσχεδιάσθη το 1921 και εγγράφη κατά το ίδιον εκείνον έτος, συμπληρώθη δε κατά το 1927 ] [ 1927 – δαχτυλογραφημένη με χειρόγραφη εισαγωγή και περιεχόμενα]
•Υπόμνημα ΚΔΚ προς το ΥΠΕΞ όπου ζητά την έκδοση της μελέτης του με τίτλο «Το πραγματικό περιεχόμενο της Μεγάλης Ιδέας»

2. 6
•‘Ιωνικός φάκελος . Περιέχει αποκόμματα μικρασιατικών εφημερίδων για τις εκεί ελληνικές κοινότητες και τις ενοριακές εκλογές (1922) καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις
•Αποκόμματα εφημερίδων

2. 7
•Γεωργικός Σύλλογος Βουρλών [περιέχει το Καταστατικόν του Γεωργικού Συνδέσμου Βουρλών και Περί του Γεωργικού Συλλόγου Βρυουλλών
•Δελτίον του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σμύρνης  (αρ.1, 1922) Δύο αντίτυπα

2.8
•Πρόχειρες σημειώσεις ΚΔΚ
•Ποικίλα (Σμύρνη 1922)

ΦΑΚΕΛΟΣ 3: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3.1
•Κατάλογοι για αγορά ζώων ( στην τουρκική γλώσσα)
•Καταστατικόν του Γεωργικού Συνεταιρισμού Λαγκαδά (1915)
•Πίνακας εσόδων και εξόδων καλλιέργειας στο Λαγκαδά
•Έγγραφα ‘Περί της ενοικιάσεως αποκλειστικού δικαιώματος εκμεταλλεύσεως δημοσίων δασών’ στο  Λαγκαδά
•Αντίγραφα καταγγελιών για παράνομες ενέργειες και καταχρήσεις σε βάρος του Δημοσίου απο διάφορους δημόσιους υπάλληλους στο Λαγκαδά (1918)
•Αναφορά Α. Βλατάκη προς  τη Γενική Διοίκηση Θεσ/νίκης- Πέλλης σχετικά με το ζήτημα της διάθεσης των σιτηρών στο Λαγκαδά

3.2
•Έκκληση της Γενικής Διοίκησης Θες/νίκης προς τους κατοίκους της πόλης (1918)
•Εγκύκλιος σχετική με τη διοίκηση κτημάτων των Νέων Χωρών που ανήκουν σε αλλοδαπούς (1917)
•Νόμοι ‘Περί επεκτάσεως καθ’ άπαν το κράτος των υπ’αριθμ. 2466, 2467, 2468, 2469, και 2470 διαταγμάτων της Προσωρινής Κυβερνήσεως περί του Αγροτικού Ζητήματος (1918)
•Έκθεση του Επιθεωρητή της Γ’ Γεωργικής Περιφέρειας προς το Υπουργείο Γεωργίας  ‘Περί  των ληπτέων μέτρων δια την νομαδικήν κτηνοτροφίαν και τους νομάδας κτηνοτρόφους’ (1920)
Έγκύκλιος σχετική με τη διοίκηση κτημάτων των νέων Χωρών που ανήκουν σε αλλοδαπούς (1917
•Σημειώσεις ΚΔΚ για τον επισιτισμό Ζαγκλίβερι, Λαγκαδά, Μπαλαφτσά, κλπ.
•Σχέδιο νόμου ‘Περί των εν ταις Νέαις Χώρες εις χρήσιν αφειμένων γαιών’ (1919)

3. 3
•Αλληλογραφία Διευθυντή Εποικισμού Μακεδονίας Αβράσογλου με το Υπουργείο Γεωργίας – Γενική Διοίκηση σχετικά με το θέμα της εγκατάστασης των προσφύγων (1918-1920)
•Σχέδιο Νόμου ‘Περί κυρώσεως και συμπληρώσεως Νομοθετικών Διαταγμάτων  «περί εγκαταστάσεως  των πληθυσμών της Ανατολικής Μακεδονίας.»’
•‘Πίνακας εγκυκλίων Διευθύνσεως Εποικισμού Μακεδονίας απο της συστάσεως της Ανώτατης Διευθύνσεως Δημ. Κτημάτων  και εσωτερικού εποικισμού.’ Συνοδεύεται απο χειρόγραφες σημειώσεις  του ΚΔΚ
•Σχετικά με την απαλλοτρίωση γεωργικών κτημάτων και την απαλλοτρίωση τσιφλικιών
•Υπόμνημα κατοίκων Σεχόβου και Σλώπ (Νοέμβριος 1924)
•Πρόχειρες σημειώσεις ΚΔΚ (1920)
•Αλληλογραφία ΚΔΚ με Βουρνέλη [Υποδιοικητής Λαγκαδά] (1918)

3. 4
•Γεωργικό Γραφείο Εποικισμού Θεσ/νίκης  ‘Πίναξ τσιφλικιών περιφερείας Θες/νίκης 1919’
•‘Έκθεσις  πεπραγμένων και απολογισμός της επιτροπής εράνων υπέρ των θυμάτων της πυρκαϊάς Θεσσαλονίκης δια τα έτη  1917-1918’
•Έγγραφα σχετικά με την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών (1918)
•‘Εκθεση και στατιστικός πίνακας για τον πληθυσμό των συνοικισμών  περί την δημοσίαν αμαξωτήν οδόν απο τη γέφυρα του Σιδηροκάστρου μέχρι τη γέφυρα της Κούλας
•Υπηρεσιακά τηλεγραφήματα προς ΚΔΚ
•Σημειώματα για τη Λουμνίτσα και τους κατοίκους της

3. 5
•Δύο αναφορές ΚΔΚ προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σ χετικές με το χωριό Λουμνίτσα (1919)
•Σημείωμα ‘Περί οικονομικής ενισχύσεως των παραμεθόριων πληθυσμών’ (1919)
•Σημειώματα για τη Μποέμιτσα
•Αναφορά ΚΔΚ προς το Γενικό Διοικητή Θεσ/νίκης  ‘ Περί των αναγκών των κατοίκων του χωρίου Μποέμιτσα’
•Αλληλογραφία ΚΔΚ (1920)
•Κατάλογος κατοίκων χωριού Μαγιάδαγ ( στην ελληνική και στην τουρκική)
•Σημειώματα για το Μαγιάδαγ

3. 6
•Πρόχειρες σημειώσεις ΚΔΚ για το Μπογαρίοβο
•Ομιλία ΚΔΚ προς τους πρόσφυγες στο Μπογαρίοβο (Ιούνιος 1919)
•Επιστολή του επόπτη Εποικισμού Πραβίου προς τη Γενική Διοίκηση Ανατ. Μακεδονίας (1919)
•Έκθεση του Α. Παπάζη προς τη Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας  ‘Περί της γεωργικής και εθνολογικής καταστάσεως μέρους των περιφερειών Γενιτσών και Κιλκίς’ (1919)
•Έκθεση του τμηματάρχη Γενικής Διοίκησης Θεσ/νίκης-Πέλλης προς το Διοικητή του σχετικά με την κατάσταση των χωριών Πόζαρ, Άνω και Κάτω Ρόδοβο, Σαρακίνοβο, Λούμνιτσα, Μαγιάδαδ, Σέχοβο, κ.α. (1919)
•Σημειώσεις για την περιοδεία στη Λούμνιτσα, Όσσιαμ, Νότια Καρατζόβα (1919)
•Σημείωμα ΚΔΚ σχετικά με την εξαγωγή εμπορευμάτων στη Θράκη

3.7
Εκθέσεις – Αναφορές – Υπομνήματα ΚΔΚ για το ζήτημα του επισιτισμού
•Αποδείξεις πληρωμής του Κ.Δ.Κ [Τμηματάρχης του Αγροτικού Τμήματος  1918-1920]
•Έγγραφα της Γενικής Διοίκησης Θεσ/νίκης σχετικά με τα ζητήματα επισιτισμού (1918-1919)
•Υπηρεσιακές σημειώσεις ΚΔΚ  (Γενική Διοίκηση Μακεδονίας) 1918
•Εκθέσεις ΚΔΚ προς τη Διοίκηση Θεσ/νίκης-Πέλλης σχετικά με τα ζητήματα επισιτισμού 1918
•Αναφορές και υπομνήματα ΚΔΚ σχετικά με τις ενέργειες της επισιτιστικής υπηρεσίας της Γενικής Διοίκησης Θεσ/νίκης στη Μακεδονία
•Αναφορά του ΚΔΚ προς το Διοικητή Θεσ/νίκης σχετικά με το ζήτημα της Μικτής επιτροπής και του εφοδιασμού  της Σερβίας με ελληνικά προϊόντα 1918
• Αναφορά ΚΔΚ προς το Γενικό Διοικητή Θεσ/νίκης-Πέλλης σχετικά με τα προβλήματα (1919;)

ΦΑΚΕΛΟΣ 4: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

4. 1
Εκθέσεις περί εποικισμού Μακεδονίας (1918-1920)
•‘Περί εποικισμού Μακεδονίας’ [Νίκου......?]
•Υπόμνημα για το εποικιστικό ζήτημα
•‘Ο εποικισμός εν τη Μακεδονία’  [Αβράσογλου? ] Αμβράσογλου
•‘Ο εποικισμός εν τη Μακεδονία 1913-1920’  [Αβράσογλου ?] Αμβράσογλου
•‘Ο εποικισμός Μακεδονίας ‘  Έκθεσις Π. Γ. Καναγκίνη, Διευθυντού Εποικισμού Μακεδονίας ( 27 σελίδες)

4. 2
Εποικισμός Έδεσσας (Βοδεών) 1920
•‘‘Έκθεσις περί της καταστάσεως των επί του Βόρρα (Καϊμάκ – Τσαλάν) και περί την  Έδεσσαν πληθυσμών’
•Εθνολογικός πίνακας του πληθυσμού Εδέσσης συνταγμένος απο τη Δημαρχία (1920)
•Διάφορα έγγραφα σχετικά με τον εποικισμό στην περιφέρεια Έδεσσας (Βοδενών)  (1920)
•Σημειώσεις ΚΔΚ σχετικά με τον εποικισμό στα Βοδενά (Έδεσσα)

4.3
Ποντιακό Ζήτημα (1919-1920)
-Αντίγραφα σημειωμάτων του Αρ. Νεόφυτου σχετικά με το ζήτημα του Πόντου (1919-1920)
•‘Η στρατιωτική κατάληψις του Πόντου’
•‘Οι οικονομικοί πόροι του Πόντου’
•‘Η πολιτική της Ελλάδος εν Πόντω, εν ταις προσαρτηθείσαις  χώραις και εν Κωνσταντινουπόλει.’
•‘Ο Πόντος’
•‘Η εν Ανατολή κατάστασις – Η στρατιωτική ενέργεια εν Μικρασία και Πόντω. Η τριαδική Ομοσπονδία Γεωργίας – Αρμενίας – Πόντου’
•Αντίγραφο επιστολής της Κεντρικής Επιτροπείας του Πόντου προς το Γενικό Επιτελείο (Ιούνιος 1920)
•Αντίγραφα επιστολών Αρ. Γ. Νεόφυτου προς το Υπ. Εξωτερικών Ν. Πολίτη και τους Πρωθυπουργούς Ε. Βενιζέλο και Δ. Ράλλη (Σεπτ. – Νοέμβριος 1920)
•Χειρόγραφο ΚΔΚ σχετικά με το ζήτημα των προσφύγων από τον Καύκασο
•Αποκόμματα σχετικά με τον εποικισμό στη Μακεδονία και το ζήτημα των Καυκάσιων προσφύγων

4.4
Ανταλλαγή των πληθυσμών (1923)
•Έντυπο του Υπουργείου Εξωτερικών  - Σύμβασις περί ανταλλαγής των ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών – «Η κυβέρνησις της μεγάλης εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας και η Ελληνική Κυβέρνησις συνεφώνησαν  επί των ακολούθων όρων.» ( Το κείμενο υπάρχει και στη γαλλική γλώσσα δακτυλογραφημένο)
•Σημείωμα  - Επί ζητημάτων αναγομένων εις την εκτέλεσιν της συμβάσεως « Περί ανταλλαγής Ελληνικών και Τουρκικών πληθυσμών.» (12 σελίδες)
•Σημείωμα του Μ. Αναγνωστόπουλου με θέμα την ανταλλαγή των πληθυσμών
•Σημείωμα του ΚΔΚ (?) σχετικό με τις υπηρεσίες που ανέλαβαν το έργο της ανταλλαγής των πληθυσμών (1927)
•Περίληψη έκθεσης του ΚΔΚ προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά με την εφαρμογή των ελληνοτουρκικών συμφωνιών (1927) (6 σελίδες)
•Αποκόμματα εφημερίδων

ΦΑΚΕΛΟΣ 5: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5. 1
•‘Σχέδιον Νόμου περί αποκεντρωτικής διοργανώσεως της υπηρεσίας της γεωργίας και του εποικισμού  των Νέων Χωρών’
•Σημείωμα ΚΔΚ ‘ Περί αποκεντρώσεως στις Νέες Χώρες’
•Αποκόμματα και σημειώσεις γύρω απο την διοικητική αποκέντρωση και τις Νέες Χώρες (1920)
•Πρόχειρες σημειώσεις ΚΔΚ με τίτλο ‘Ιστορικόν της Μακεδονικής Διοικήσεως του 1917-20’
•Αποκόμματα για τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας (1920)

5. 2
•Επισιτισμός – Εποικισμός – Πρόχειρες σημειώσεις ΚΔΚ – Αποκόμματα εφημερίδων

ΦΑΚΕΛΟΣ 6: ΕΠΑΝΩΜΗ 1918-1920

6. 1
•Έκκληση Κ.Δ.Κ προς τους κατοίκους της Επανωμής
•‘Αναφορά εμπιστευτική υποβληθείσα εις τον Διοικητήν’ 17 Μαϊου 1919
•Επιστολή Κ.Δ.Κ [άγνωστος παραλήπτης]
•Επιστολή Κ.Δ.Κ. στον Αμβράσογλου για το ζήτημα των βοσκών της Επανωμής απο νομικής και επιστημονικής άποψης (1919)
•Επιστολή της Διεύθυνσης Εποικισμού Μακεδονίας προς τη Γενική Διοίκηση σχετικά με τον Γεωργικό Συνεταιρισμό Επανωμής (1919)
•Επιστολή του Προέδρου και του Γραμματέα του Γεωργικού Συνεταιρισμού Επανωμής προς τη Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας  (10 Φεβρουαρίου 1919)
•Αγροφύλακες Επανωμής Διαταγή της Νομαρχίας Θεσ/νίκης προς τους υποδιοικητάς του νομού, ειρηνοδίκας, Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων (1919)
•Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Επανωμής  (Ψήφισμα για την απαγόρευση της βοσκής) 1919


6. 2
•Αλληλογραφία του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Επανωμής με τη Νομαρχία Θεσ/νίκης (1918-1919)
•Επιστολή του Προέδρου του Γεωργικού πιστωτικού συνεταιρισμού Επανωμής προς τον Γενικό Διοικητή Θεσ/νίκης  (1919)
•Ποιήμα με τίτλο ‘Στην Επανωμή’
•Έγγραφα και αλληλογραφία ΚΔΚ
•Σχετικά με την αγρανάπαυση των γαιών Επανωμής (1919)
•Σημειώσεις ΚΔΚ σχετικά με το ζήτημα των βοσκών Επανωμής, το κοινοτικό συμβούλιο του χωριού, κ.α.

ΦΑΚΕΛΟΣ 7: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

7. 1
Το Προσφυγικό Ζήτημα – Αποκατάσταση προσφύγων
•Σημειώσεις – Πρόγραμμα κ.α σχετικά με το εποικιστικό συνέδριο της Μακεδονίας (1925)
•ΕΑΠ  - Γενική Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας – Πίνακες της υπηρεσίας βενζινοκαλλιέργειας (1927)
•Σημειώσεις του ΚΔΚ σχετικά με τα προβλήματα στην ΕΑΠ
•Πίνακας με τον αριθμό των προσφυγικών αγροτικών οικογενειών κατά περιφέρεια δακτυλόγραφο
•Ερωτηματολόγιο περί προσφύγων
•‘Στατιστικός πίνακας αγροτικών προσφυγικών συνοικισμών Σεπτ. 1922 μέχρι 31 Ιουλίου 1924 Γ.Δ.Ε.Μ’ Αύγουστος 1924
•Υπόμνημα Διον .Καλαφάτη (Οικονόμου) για την ανασύσταση της Κοινότητας Μάκρης (Μάρτιος 1924)
•Εκθέσεις προς τη Διεύθυνση Εποικισμού του Υπ. Γεωργίας σχετικά με την εγκατάσταση προσφύγων στην Πελοπόννησο (1922-1923)
•Αντίγραφο αναφοράς του Διευθ. Εποικισμού Θράκης προς το Υπ. Γεωργίας σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή (Μάρτιος 1924)
•Επιτροπή αποκαταστάσεως Προσφύγων  - Έκθεσις των πεπραγμένων κατά το τρίτον τρίμηνον Ιούνιος – Σεπτέμβριος 1924
•Γ.Δ.Ε.Μ.  Σημείωμα με τίτλο «Επί του προυπολογισμού  σχετικά με τον αριθμό των οικογενειών, τον εφοδιασμό και τη στέγαση των αγροτών προσφύγων ( Φεβρουάριος 1925)
•Έκθεσις ειδικής επιτροπής επί του προβλήματος της εγκαταστάσεως των προσφύγων
•Μελέτη μετόχιων τμήματος Καλαμαριάς ( Ιούνιος 1924)
•Ιστορικό σημείωμα για το τμήμα Σιθωνίας
•Ε.Α.Π
•Δακτυλογραφημένο κείμενο του Α. Αντωνιάδη με τίτλο ‘Difficultés d’organisation du service de l’ Etablissement des Réfugiés’ (1924)
•Αντίγραφο (μετάφραση απο το αγγλικό κείμενο) Σημείωμα του Κ. Κάμπελλ – Οδηγίαι περί καθορισμού του κόστους των προμηθειών (9.6.1924)

7. 2
ΕΑΠ – Εποικισμός προσφύγων στην Κρήτη
•Υπομνήματα Ντ. Μαλούχου προς την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων σχετικά με τον εποικισμό του Ηρακλείου (Κρήτης) (1924-1925)
•Έγγραφα σχετικά με τον εποικισμό προσφύγων στην Κρήτη (1924)
•Ανταλλαγή επιστολών ανάμεσα στο Γενικό Διοικητή Κρήτης και την ΕΑΠ (1924)

7.3
ΕΑΠ – Προσφυγικό Δάνειο
•Ερωτηματολόγιο Δανείου
•Επιστολή του Προϊσταμένου του Λογιστηρίου Εποικισμού  προς τη Γενική Διεύθυνση Εποικισμού (1924)
•Σχέδιον εργασίας της Επιτροπής Αποκαταστάσεως  Προσφύγων – για τη χρησιμοποίηση του προσφυγικού δανείου
•Υπόμνημα επί της οικονομικής καταστάσεως της Ελλάδος μετά σχεδίου διά την οριστικήν εγκατάστασιν των προσφύγων κατά την περίπτωσιν της χορηγήσεως του δανείου  προς τον ανωτέρω σκοπόν (συνταχθέν τη αιτήσει του Συμβουλίου της Κοινωνίας των Εθνών) (1923)
•Ερωτηματολόγιο σχετικό με τη χρησιμοποίηση προσφυγικού δανείου ύψους 6 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών
•Άρθρα για το προσφυγικό  δάνειο των Κ. Κλεινία και Α. Πάλλη (1923, 1926-1927)
•Αποκόμματα σχετικά με την γεωργική παραγωγή και το προσφυγικό δάνειο (1926-1927)
•Αποκόμματα για το προσφυγικό δάνειο (1924)

ΦΑΚΕΛΟΣ 8: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΑΠ –ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΛΟΥΧΟΥ

8.1
ΕΑΠ  Έγγραφα Ντ. Μαλούχου
•Σημείωμα Ντίνου Μαλούχου με τίτλο ‘Επί της παρούσης θέσης του αγροτικού εποικισμού΄
•Χειρόγραφη επιστολή Μαλούχου προς τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος για το ζήτημα της διαχείρισης των εξ ανταλλαγής αγροτικών κτημάτων
•Χειρόγραφες σημειώσεις Κ. Μαλούχου
•Σχετικά με το θάνατο του Ντ. Μαλούχου (1928) και αποκόμματα

8.2
Αλληλογραφία Μαλούχου
•Επιστολή Γιώργου(;) προς το Ντίνο Μαλούχο (1924)
•Επιστολή Ντ. Μαλούχου  - Θεσ/νίκη  9 Φεβρουαρίου 1925

8.3
Άρθρα Μαλούχου
•‘Οι ακτήμονες των κεφαλοχωρίων Μακεδονίας’ 1918 δακτυλόγραφο
•Χειρόγραφα άρθρων του Κ. Μαλούχου (Τεχνικού Συμβούλου της ΕΑΠ) σχετικά με το ζήτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης
•Αποκόμματα εφημερίδων

ΦΑΚΕΛΟΣ 9: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ (1924-1925)

9. 1
Έγγραφα σχετικά με σκάνδαλα στη Γενική Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας (1924)
•Ι. Παπαϊωάννου – Νομικός Σύμβουλος ΓΔΕΜ (8 Δεκεμβρίου 1924)
•Εφημερίδα Ήμερησία’ Θεσ/νίκης (10.1.21924)
•Χειρόγραφη επιστολή του Κ. Κλεινία (Γενικού Γραμματέα Εποικισμού Μακεδονίας) προς τη Γενική Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας, όπου υποβάλλει την παραίτηση του
•Δακτυλογραφημένη και χειρόγραφη επιστολή του Κ. Μαλούχου προς την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, όπου εξηγεί τους λόγους της παραίτησης του από τη θέση του Τεχνικού Συμβούλου της ΕΑΠ (1925)
•Αναφορά Μαλούχου προς τον Πρόεδρο της κυβέρνησης και τον Υπουργό Γεωργίας όπου εξηγεί τους λόγους της παραίτησης του απο την ΕΑΠ (1925)
•Αναφορά Μαλούχου στο Δ’ Ανακριτικό Γραφείο για την ίδια υπόθεση (1925)

9.2
Αλληλογραφία ΚΔΚ σχετικά με τις εποικιστικές διαφορές (1925)
•Επιστολής Καραβίδα προς Βαγιανό (2.1.1925) Δύο δακτυλόγραφα και χειρόγραφο
•Επιστολή Καραβίδα προς Ντίνο [Μαλούχο] 31.1.1925
•Επιστολή Φ. Δραγούμη προς Καραβίδα 2.2.1925
•Επιστολή Μαλούχου προς Καραβίδα 3.2.1924
•Επιστολή Γιάννη(?) προς Καραβίδα 25.5.1925
•Επιστολή Καραβίδα προς Καναβή 25.5.1925
•Επιστολή Καραβίδα προς Παπαναστασίου 26.5.1925
•Επιστολή Ντ. Μαλούχου προς Καραβίδα 27.7.19135
•Επιστολή Καραβίδα προς Ρέντη 4.8.1925
•Επιστολή Καραβίδα προς Παυλίδη χ.η
•Επιστολή Καραβίδα προς Καραμάνο 4.8.1925
•Επιστολή Κώστα(?) προς Καραβίδα 25.8.1925
•Επιστολή Διογένη (?) προς Καραβίδα 8.9.1925
•Επιστολή Α. Κωστάκη προς Καραβίδα 12.9.1925
•Επιστολή Στάμου προς Καραβίδα 2.9.1925
•Επιστολή Καραβίδα προς Πετρίδη χ.η

9.3
•Σημείωμα για την γερμανική εταιρεία Ντεχάτεγκε
•Επιστολές του ΚΔΚ για το σκάνδαλο στην ΕΑΠ, δημοσιευμένες στον Τύπο (1925)
•Συνέντευξη Καραβίδα  στην εφημερίδα Μακεδονία για την ΕΑΠ (1925)
•Επιθέσεις του Τύπου εναντίον του ΚΔΚ και δικές του απαντήσεις (1925)
•Σημειώσεις του ΚΔΚ για τις εποικιστικές διαφορές στη Θεσ/νίκη

9.4
Αποκόμματα εφημερίδων για τα εποικιστικά σκάνδαλα

9.5
Αποκόμματα εφημερίδων για τον εποικισμό και τις εποικιστικές δικαστικές διαφορές στη Θεσ/νίκη(1925)

ΦΑΚΕΛΟΣ 10: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΑΠ

10. 1
Εκθέσεις – Υπομνήματα – Σημειώματα ΚΔΚ για τον εποικισμό των Νέων Χωρών και την εγκατάσταση των προσφύ γων (1920-1924)
•Υπόμνημα ΚΔΚ προς το  Υπουργείο Περιθάλψεως με το οποίο ζητά την άδεια μετάβασης στα Βοδενά, Θεσσαλονίκη και Δράμα προκειμένου να μελετήσει το ζήτημα της εγκατάστασης των προσφύγων
•ΚΔΚ – Ανακεφαλαιωτικαί τινές παρατηρήσεις επι της εγκαταστάσεως των προσφύγων εν Μακεδονία (1920)
•‘Περί της σκοπιμοτέρας διαχειρίσεως  τον βοσκών του Αραπλή και του Δαμπόβου
•‘Γενική θεωρία περί της εποικιστικής υποθέσεως’
•Υπόμνημα  ΄Περί της ανάγκης συστηματικής και επιστημονικής μελέτης των ζητημάτων, όσα αφορούν τους πληθυσμούς  των νέων επαρχιών και των της κατοχής και των γειτονικών κρατών’ (1921)
•Έκθεση ΚΔΚ  ΄Περί του εποικισμού των προσφύγων εν Μακεδονία (1924)
•Έκθεσις  αναφερόμενη είς την ειδικήν περίπτωσιν της εγκαταστάσεως Μικρασιατών προσφύγων εις την Χαλκιδικήν (χειρόγραφο και δακτυλόγραφο)
•΄Σημείωμα περί της ανάγκης επανεξετάσεως σημείων τινών επί του αγροτικού εποικισμού  πολιτικής’ (1924)
•΄Πρόγραμμα εποικιστικής εργασίας’ (δακτυλόγραφο)
•Συνοδευτική επιστολή υποβολής προς το Υπουργείο Εξωτερικών 200 αντιτύπων του εντύπου με τίτλο  ‘Η πύκνωσις των αγροτικών μας πληθυσμών και τα μέσα επιτυχίας αυτής’ των Κ. Αμάντου, Ν. Αναγνωστόπουλου, Κ. Δ. Καραβίδα (1927)

10.2
Επιστολές – Εκθέσεις ΚΔΚ προς το Υπουργείο Εξωτερικών – [Ειδικός εισηγητής του Γραφείου Τύπου του ΥΠΕΞ] (1925)
•‘Περί της ανάγκης ιδρύσεως υπηρεσίας προς συστηματικήν και επιστημονικήν μελέτην των ζητημάτων, όσα αφορούν τους πληθυσμούς των νέων επαρχιών και των της κατοχής ως και των γειτονικών κρατών’ (1922)
•Υπόμνημα ΚΔΚ προς το Υπουργείο Εξωτερικών για την Ίδρυση Δελτίου προς μελέτη των οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων των νέων χωρών (1922)
•Αίτηση των Ν. Αναγνωστόπουλου, Κ. Κλεινία, Ντίνου Μαλούχου, Κ.Δ. Καραβίδα και Δ. Μαργέτη προς το Υπουργείο των Εξωτερικών για τη σύσταση ειδικής υπηρεσίας προς συστηματική μελέτη ζητημάτων που αφορούν τις εξωτερικές υποθέσεις του κράτους στα Βαλκάνια και την Ανατολή (1924)
•Χειρόγραφο επιστολής του ΚΔΚ προς τον Γενικό Διευθυντή (Αργυρόπουλο) του ΥΠΕΞ σχετικά με το θέμα του εποικισμού (1924)
•Δύο επιστολές του ΚΔΚ προς το Γενικό Διευθυντή  του ΥΠΕΞ σχετικά με τους Ρουμανίζοντες βλάχους κτηνοτρόφους (1925)
•Χειρόγραφο σημείωμα του ΚΔΚ προς το Γενικό Διευθυντή του ΥΠΕΞ, Αργυρόπουλο σχετικά με την υποβολή χρήσιμων στοιχείων στα ερωτήματα της ΚΤΕ (1925)
•Αναφορά του ΚΔΚ προς τον Περ. Αργυρόπουλο, Γενικό Διευθυντή του ΥΠΕΞ σχετικά με την λειτουργία σχολείου συνεταιριστών (1925)
•Χειρόγραφη και δακτυλογραφημένη αναφορά του ΚΔΚ προς το Γενικό Διευθυντή του ΥΠΕΞ σχετικά με τις αντιλήψεις των  ξενόφωνων πληθυσμών για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1925) – Συνημμένο άρθρο του ΚΔΚ  με τίτλο ‘ Πως πρέπει να λειτουργήσει το Πανεπιστήμιον της Θεσσαλονίκης’ στην εφημερίδα ‘Μακεδονία (1925)
•Χειρόγραφο και δακτυλογραφημένο σημείωμα του ΚΔΚ προς το Γενικό Διευθυντή του ΥΠΕΞ για να του υποβάλλει άρθρο του στην εφ. Μακεδονία σχετικό με την άφιξη της Ιταλικής Αποστολής (23.5.1925)
•Χειρόγραφη ενημερωτική επιστολή  ( και δακτυλόγραφο αντίγραφο – 4 ) του ΚΔΚ προς το Γενικό Διευθυντή  του ΥΠΕΞ σχετικά με το ζήτημα της κτηνοτροφικής περιφέρειας παράλληλα προς τη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης – Γευγελής (1925)
•Επιστολή χειρόγραφη και δακτυλογραφημένη ( 2 αντίγραφα) του ΚΔΚ προς το Γενικό Διευθυντή του ΥΠΕΞ, με την οποία τον πληροφορεί ότι θα επεξεργαστεί ορισμένα θέματα που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία (1925)

10.3
Σημειώσεις ΚΔΚ σχετικά με τον εποικισμό (1924)

10.4
Διάφορα σημειώματα ΚΔΚ

10.5
Σημειώσεις και αποκόμματα για το προσφυγικό ζήτημα – Εποικισμός και ανταλλαγή

10.6
Αντίγραφα σημειωμάτων και υπομνημάτων ΚΔΚ  (1925)

ΦΑΚΕΛΟΣ 11: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

11.1
Σημειώματα – Εκθέσεις και Αναφορές
•Εκθέσεις Κ.Δ. Καραβίδα προς το ΥΠΕΞ σχετικά με το ζήτημα των μειονοτήτων (1925)
•Χειρόγραφη και δακτυλογραφημένη αναφορά του ΚΔΚ προς το Γενικό Διευθυντή του ΥΠΕΞ σχετικά με την εφαρμογή των εγγυήσεων για τους Σλαβόφωνες (1925)
•Σημείωμα με θέμα ‘Αι εν Μακεδονία Μειονότητες’
•Επιστολή του ΚΔΚ προς τον Φιλ. Δραγούμη όπου τον πληροφορεί για το ζήτημα των σλαβοφώνων στη Μακεδονία (1924)
•Υπόμνημα ΚΔΚ ‘Περί της μεθόδου της διαχειρίσεως  του ζητήματος των σλαυϊκών μειονοτήτων  έν Ελλάδι, ως και περί της ακριβούς σημασίας  ην έχει η παρουσία των εποίκων εν Μακεδονία’
•Υπόμνημα ΚΔΚ ‘ Περί της λειτουργίας των σχολείων Σλαυϊκής μειονότητος εν Ελλάδι’ (Σεπτ. 1925)

11.2
Σημειώματα – Εκθέσεις και Αναφορές
•Υπόμνημα ΚΔΚ προς το Υπουργείο των Εξωτερικών με τίτλο – Περί του καταλλήλου τρόπου εφαρμογής της συνθήκης των μειονοτήτων ‘(1925) Συνημμένα αποσπάσματα μελέτης  του με τίτλο  ‘ Αι εν Μακεδονία μειονότητες’
•Επιστολή του ΚΔΚ προς τον Πρόεδρο  (του Εποικισμού;) σχετική με το ζήτημα των μειονοτήτων και του εποικισμού  (1924)
•Χειρόγραφη και δακτυλογραφημένη έκθεση  του ΚΔΚ  προς το ΥΠΕΞ ‘ Περί της σημερινής φάσεως εις ην ευρίσκονται αι σχέσεις μεταξύ των εντοπίων ξενογλώσσων  και των προσφύγων’
•Κρυπτογράφημα του ΚΔΚ προς το ν Υπουργό Εξωτερικών  (Ρούσσο) σχετικό με τη μετανάστευση των Σλαβόφωνων στη Σερβία (1924)
•Σημείωμα ΚΔΚ προς το ΥΠΕΞ ‘Περί της σημερινής θέσεως του ζητήματος των μειονοτήτων (Ιούλιος 1924)
•Επιστολή του ΚΔΚ στον Πάζη σχετική με το ζήτημα των μειονοτήτων (1924)
•Χειρόγραφο επιστολής του ΚΔΚ προς το ΥΠΕΞ σχετικά με το ζήτημα των μειονοτήτων (Δεκ. 1924)
•Κοινοποίηση –Σημείωμα προς τον ΥΠΕΞ Ρούσσο 15.12.1924 (Χειρόγραφο και δακτυλόγραφο)

11.3
Ελληνοσερβικά Ζητήματα (1925)
•Σημείωμα του ΚΔΚΔ προς το ΥΠΕΞ ‘ Περί της σημερινής θέσεως του ζητήματος των μειονοτήτων’  (Ιούλιος 1924)
•Ρηματική διακοίνωση του ΥΠΕΞ προς την Σερβική Πρεσβεία σχετική με τη μετανάστευση των Σλαβοφώνων στη Σερβία (1924)
•Υπόμνημα ΚΔΚ προς τη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης για το ζήτημα των μειονοτήτων (1924)
•Χειρόγραφη και δακτυλογραφημένη επιστολή του ΚΔΚ προς το ΥΠΕΞ (2 αντίγραφα) 1925
•Χειρόγραφες σημειώσεις του ΚΔΚ για το Μακεδονικό ζήτημα και τις μειονότητες
•Σερβικό ζήτημα: Επιστολές ΚΔΚ προς το ΥΠΕΞ (1925)
•Μελέτη ΚΔΚ ‘ Περί της εν Ελλάδι οικονομικής, κοινωνικής και εθνικοπολιτικής θέσεως της Μακεδονοσλαυϊκής μειονότητος’
•Απόκομμα και δακτυλογραφημένο σημείωμα σχετικό με το Σερβικό ζήτημα ( 2 αντίγραφα)
•Άρθρα ΚΔΚ για το ζήτημα των μειονοτήτων (1925)
•Αποκόμματα και σημειώσεις για το πρωτόκολλο της Γενεύης (Πολίτη – Καλφώφ) περί μειονοτήτων ( 1925)
•Αποκόμματα σχετικά με τους ρουμανικής καταγωγής βλάχους της Μακεδονίας (1925)
•Άρθρα του ΚΔΚ : ‘Τα ζητήματα της διεθνούς διαιτησίας. Το διαρκές δικαστήριον διεθνούς δικαιοσύνης  εν Χάγη’ Δημοκρατία 7 Σεπτεμβρίου 1924 και ‘Η διαιτησία και η πραγματικότης’ Μακεδονία 22 Αυγούστου 1925
•Αντίγραφο επιστολής ΚΔΚ προς Κ. Μαλούχο σχετικά μα τη Σερβική ζώνη και σημειώσεις (1925)

11.4
•Σημειώσεις για τη διεθνή διαιτησία και το διεθνές δικαστήριο της Χάγης
•Μελέτη ΚΔΚ  με τίτλο ‘Επί της παρούσης θέσεως του ζητήματος της ελευθέρας Σερβικής ζώνης εν Θεσσαλονίκη’
•Επιστολή του ΚΔΚ στον Ρέντη (1925)
•Αποκόμματα για τα Ελληνοσερβικά ζητήματα και τη διεθνή διαιτησία
•Αποκόμματα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις Ελλάδας – Σερβίας (1925)

ΦΑΚΕΛΟΣ 12: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

12. 1
Σημειώσεις  και  Έντυπα
•Α. Πάλλη - Στατιστική Μελέτη περί των φυλετικών μεταναστεύσεων Μακεδονίας και Θράκης – Κατά την περίοδο 1912-1924 (Αθήνα 1925)
•Γ. Μόδης – Η Μακεδονία μας και η Μακεδονική Μειονότης (Αθήνα 1962)
•Αθ. Παπαευγένιου  - Βόρειος Ελλάς. Μειονότητες (Θεσσαλονίκη 1946)
•Σημειώσεις για τις ελληνοσλαυϊκές σχέσεις
•Αποκόμματα για τους Βούλγαρους, Σέρβους
•Σημειώσεις  ‘Η ανάπτυξη της αυτονομιστικής ιδέας στη βόρεια βουλγαροκρατούμενη Μακεδονία’
•‘Μικτή επιτροπή και μετανάστευση φυλετικών μειονοτήτων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας (1921)
•Μειονότητες στη Μακεδονία

12.2
Αποκόμματα σχετικά με τις μειονότητες και τους εθνικισμούς στα Βαλκάνια (1924-5)

ΦΑΚΕΛΟΣ 13: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

13.1
•Εκθέσεις ΚΔΚ σχετικά με τις συγκρούσεις εντοπίων και εποίκων στη Νεβόλιανη (χωριό έξω απο τη Φλώρινα) 1926
•Χειρόγραφες σημειώσεις ΚΔΚ για τις μειονότητες

13.2
•Άρθρα του  Ι. Σοφιανόπουλου για τα Βαλκανικά κράτη και τις μειονότητες στο Ελεύθερο Βήμα (1926)
•Απάντηση του Ι.  Σοφιανόπουλου

13.3
•Χάρτης του Νομού Φλωρίνης και σημειώσεις για τη Φλώρινα
•Αναφορά για τη Φλώρινα και το ζήτημα της βόμβας

13.4
•Υπόμνημα του ΚΔΚ για τη λειτουργία σχολείων σλαυϊκής μειονότητας
•Διαμαρτυρία του Α. Μιχαλακόπουλου για τις ελληνοσερβικές διαπραγματεύσεις, τις παραχωρήσεις προς τη Σερβία και τους κινδύνους της Ελλάδας (1926)
•Αποκόμματα για τις μειονότητες στη Μακεδονία και τις ελληνοσερβικές σχέσεις
•Σημειώσεις για τις μειονότητες  και τις ελληνοσερβικές σχέσεις
•Νομοθετικά διατάγματα για τη δημιουργία θέσης ειδικού εισηγητού στο Υπουργείο Εξωτερικών για τα Βαλκανικά ζητήματα

ΦΑΚΕΛΟΣ 14: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ: ΣΛΑΒΟΦΩΝΟΙ (1927-29)

14. 1
Μειονότητες  Μακεδονίας (1927-1929)
Αποκόμματα σχετικά με το Μακεδονικό και Βαλκανικές σχέσεις (1927)

14.2
Αποκόμματα για τα Βαλκανικά ζητήματα (1927)

14.3
Πρόχειρες σημειώσεις και αποκόμματα με έ νδειξη ‘ Μακεδονοσλαβικά’  - Στοιχεία για τη μελέτη του ΄Μακεδονοσλαβική Αγροτική Κοινότης’

14.4
Μελέτη ΚΔΚ  ΄Η Ναυσιπλοϊα εις τον Δούναβην’

14.5
Αποκόμματα για τις ελληνοσερβοβουλγαρικές σχέσεις και το ζήτημα των μειονοτήτων (1929)

14.6
Σλαβόφωνοι Γουμενίτσης
•Υπόμνημα του ΚΔΚ ‘Περί του καθεστώτος της γαιοκτησίας και της οικονομικής θέσεως των σλαβικών μειονοτήτων εν τη περιοχή Φλωρίνης ‘ 21.1.1927
•Υπόμνημα ΚΔΚ ‘Περί του καθεστώτος της γαιοκτησίας , των ανωμάλων δικαιοπραξιών και της οικονομικής θέσεως των Σλαβόφωνων μειονοτήτων της Δυτικής Μακεδονίας (1927)
•Εμπιστευτική αναφορά του Υποδιοικητή Γουμενίτσης προς τη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης σχετικά με τον εποικισμό της Γουμενίτσης (1924)
•Επιστολή του Κ. Παπαχρήστου και Χ.  Σπυριδωνίδη  προς τη Γενική Διεύθυνση Εποικισμού σχετικά με τον εποικισμό της Γουμενίτσης (1924)
•Χειρόγραφο επιστολής του ΚΔΚ προς τη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης σχετικά με τα εποικιστικά προβλήματα της Γουμενίτσης (1925)
•Δύο επιστολές προς το Υπουργείο Εξωτερικών και τη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης σχετικά με τους Σλαβόφωνους της Γουμένιτσας (1925)
•Χειρόγραφη και δακτυλογραφημένη επιστολή  ( 2 αντίγραφα) του ΚΔΚ προς τη Γενική Διοίκηση  σχετικά με το ζήτημα των Σλαβόφωνων μειονοτήτων (1925)
•Χειρόγραφες σημειώσεις του ΚΔΚ σχετικά με το ζήτημα των μειονοτήτων και των Σλαβόφωνων της Γουμένιτσας
•Σημειώσεις ΚΔΚ και μια χειρόγραφη αίτηση των προσφύγων της Γουμενίτσης
•Χειρόγραφα υπομνήματα  (τρία ) ΚΔΚ  και δύο πίνακες παλαιών μελετών του ΚΔΚ
•Αποτελέσματα έρευνας του ΚΔΚ στη Δυτική Μακεδονία σχετικά με τις διεκδικήσεις των Σλαβοφώνων της Δυτικής Μακεδονίας

ΦΑΚΕΛΟΣ 15: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (1926-1927)

15.1
Ελεύθερη ζώνη Θεσσαλονίκης και ελληνοσερβικές συμφωνίες (1926-1927)
•Revue des Balkans (1927)
•‘Zone Franche Serbe – Service du Port Généralités’ (Copie) Δακτυλόγραφο στα γαλλικά  11 σελίδες
•Αποκόμματα για τις ελληνοσερβικές συμφωνίες και την ελεύθερη ζώνη Θεσσαλονίκης (1926)
•Αποκόμματα σχετικά με τις συμφωνίες Παγκάλου για την ελεύθερη Σερβική ζώνη Θεσσαλονίκης (1927)
•Χειρόγραφες και δακτυλογραφημένες σημειώσεις ΚΔΚ για την ελεύθερη ζώνη Θεσσαλονίκης
•Μελέτη επί της παρούσης θέσεως του ζητήματος της ελευθέρας σερβικής ζώνης Θεσσαλονίκης (1926)
•Χειρόγραφες σημειώσεις ΚΔΚ και αποκόμματα εφημερίδων  ‘ Η Δευτέρα διάλεξις  περί ελευθέρων ζωνών και λιμένων  (12 σελίδες)
•Αποκόμματα με ένδειξη  ‘ Σερβικοί  σιδηρόδρομοι’ και ένας αυτοσχέδιος χάρτης του σιδηροδρομικού δικτύου Βαλκανικής
•Αποκόμματα για τις σχέσεις Ελλάδας- Σερβίας  (1927)
•Διάφορα αποκόμματα σχετικά με την οικονομία της Βαλκανικής και τις ελεύθερες ζώνες (1925- 1927)
15.2
•Αποκόμματα  και  χειρόγραφες σημειώσεις για την εθνική ελληνική οικονομία, τη Σερβική οικονομία, τις ελληνοσερβικές και ελληνοβουλγαρικές σχέσεις κτλ. (1928-1929)

15.3
Έντυπα :
‘Έλεύθεροι λιμένες και Ζώναι,’ Δημ. Γαληνού 
‘La zone Libre Serbe et la Zone Franche de Salonique’,’ S .Obradovitch
‘La zone franche de Salonique et les Accords Greco-Yougoslaves, ‘ P. B. Dertilis
‘Zone Franche de Salonique, ‘Bulletin Annuel , Novembre 1926
‘Ελευθέρα Ζώνη Θεσσαλονίκης,’ Ετήσιον Δελτίον Οκτώβριος 1925 – Οκτώβριος 1926
‘Ελευθέρα Ζώνη Θεσσαλονίκης,’ Ετήσιον Δελτίον Οκτώβριος 1926 – Οκτώβριος 1927 ( δύο αντίγραφα)
‘Διοικητική Κωδικοποίησις των περί Ελευθ. Ζώνης Κειμένων Διατάξεων, Επιτροπεία Ελευθέρας Ζώνης Θεσσαλονίκης
‘Zone Franche de Salonique,’ Bulletin Annuel, 1928

ΦΑΚΕΛΟΣ 16: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

16.1
Γεωργικοί Συνεταιρισμοί – Ομοσπονδία  Γεωργικών Συνεταιρισμών  Μακεδονίας  (1920-1927)
•Γεωργικός Σύνδεσμος Λειβαδιάς
•‘Καταστατικόν της Ομοσπονδίας των Γεωργικών Συνεταιρισμών της Ελλάδος’ , Αθήνα 1919
•‘Επί του Αγροτικού Ζητήματος  - Η Γνώμη του Σπ. Χασιώτου’, Αθήνα 1921
•‘Η αγροτική νομοθεσία και η προταθείσα μεταρρύθμισις’, Αλ. Μυλωνά
•Επιστολή του Ντίνου Μαλούχου  προς τον ΚΔΚ που περιέχει στοιχεία  για την Ομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας  (1928)
•Επιστολή Γεωργικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης προς τον ΚΔΚ  13. Νοεμβρίου 1928
•Περιοδικό ‘ Τα Νέα Γεωπονικά’ (τεύχη 1920-1921)
•Γεωργικές Σχολές – παρατηρήσεις επι των άρθρων των Γεωργικών Νομοσχεδίων
•Εγκύκλιος προς τα μέλη του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Σιδηροκάστρου  22 Ιουλίου 1921
•Καταστατικόν Προμηθευτικής Συνεταιρικής Ενώσεως της Ελλάδος  (Συν-Π-Ε)
•Έκθεση 3.3.1922 του νομογεωπόνου προς τη  Διεύθυνση της Εθνικής Τράπεζας  σχετικά με τις γεωργικές καλλιέργειες 
•Σημείωμα του ΚΔΚ προς τη Διεύθυνση Εποικισμού του Υπουργείου  Γεωργίας για τη συνεταιριστική  οργάνωση των εποίκων  ( Θεσσαλονίκη  11/11/1924
•Άρθρο του ΚΔΚ με τίτλο ‘ Η σχολή των συνεταιριστών και η αποστολή της.  Πώς θα αναγεννηθή η γεωργική μας οικονομία’ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 5 Ιουνίου 1925
•¨Εντυπο με τίτλο  ‘Διατί πρέπει να γραφής στο Συνεταιρισμό του χωριού σου’ Εθνική Τράπεζα της  Ελλάδος (1925)
•Πρακτικόν Ιδρύσεως Συνεταιρισμού Αποκαταστάσεως εφέδρων εγγάμων και αγάμων ακτημόνων καλλιεργητών ( 4 Μαίου 1925)
•Αντίγραφο αναφοράς του ΚΔΚ προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών σχετική με τη διείσδυση κομμουνιστών στους γεωργικούς συνεταιρισμούς και ομοσπονδίες (1925)
•Επιστολές ΚΔΚ προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη δράση των κομμουνιστών στις αγροτικές οικονομικές οργανώσεις  (1925)
•Αποκόμματα για τους Γεωργικούς συνεταιρισμούς (1925)
•Γεωργική Τράπεζα Μακεδονίας και Θράκης
•Υπόμνημα Βουλευτή  Έβρου Χρ. Παπάζογλου ‘ Περί της εν Ελλάδι σηροτροφίας εις απάντησιν υπομνήματος των κ.κ Βιομηχάνων και Μεταλλοβιομηχάνων  της Ελλάδος’ 1927
•Αποκόμματα σχετικά με τη γεωργική οικονομία (1925)
•Αποκόμματα για το αγροτικό ζήτημα και τους γεωργικούς συνεταιρισμούς (1927)

16.2
Γεωργικοί Συνεταιρισμοί – Ομοσπονδία  Γεωργικών Συνεταιρισμών  Μακεδονίας  (1920-1927)
•Υπόμνημα για τη γεωργική παραγωγή (1927)
•Επιστολή του αντιπροσώπου της Ομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας προς τον Υπουργό των  Οικονομικών, όπου προτείνονται τροπολογίες στο σχέδιο νόμου περί προσωρινής φορολογίας της παραγωγής (1927)
•Ομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας (1927)
•Έγγραφα της Ομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας και συνημμένα αποκόμματα εφημερίδων (1928)
•Καταστατικό της Ομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας (1924)
•Γενικός ισολογισμός Ομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών  Μακεδονίας  31ης Δεκεμβρίου 1927
•Αντιδράσεις της Ομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας κατά της φορολογίας της δεκάτης (1927)
•Σημειώσεις του ΚΔΚ σχετικά με την Ομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας
•Αποκόμματα εφημερίδων
•Επί του Νόμου περί αξιοποιήσεων των εν Μακεδονία αποκαλυπτομένων  νέων γαιών (απόσπασμα επιστολής προς Χασιώτη)

16.3
Ομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας – Ντίνος Μαλούχος
•Απόλυση Κ. Μαλούχου από τη θέση του διευθυντή της Ομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας
•Αίτηση Κ. Μαλούχου, Διευθυντού της Ομοσπονδίας των Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας ( 17 Μαρτίου 1927) όπου εκθέτει τα όσα συνέβησαν στην Ομοσπονδία ( 2 αντίγραφα)
•Αίτηση προς το Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο για τη σύγκλιση γενικής συνελεύσεως της ΟΓΣΜ
•Υπόμνημα απολογίας Κ. Μαλούχου, Διευθυντού της Ομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας
•Μήνυση και αίτηση της Ομοσπονδίας ΓΣΜ κατά Κ. Μαλούχου
•Διαμαρτυρία Γεωργικών Συνεταιρισμών της περιφέρειας Λαγκαδά για την παράνομη απόλυση του Κ.  Μαλούχου, Διευθυντή της Ομοσπονδίας των Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας
•Κοινοποίηση της απόλυσης του Κ. Μαλούχου απο τη θέση Διευθυντού της Ομοσπονδίας των Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας (1927)
•Επιστολές Ν. Μαλούχου προς τον ΚΔΚ  (1923-1927)
•Αποκόμματα και φύλλα εφημερίδων σχετικά με την απόλυση του Κ. Μαλούχου απο τη θέση του Διευθυντού της Ομοσπονδίας των Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας (1927)

ΦΑΚΕΛΟΣ 17: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1929

17.1
•Επιστολή του ΚΔΚ προς τον Δομέστιχο όπου αναφέρει την πρόθεσή του να μελετήσει την οικονομική και κοινωνική θέση του μουσουλμανικού στοιχείου της Θράκης (1929)
•Οδοιπορικά έξοδα ΚΔΚ στη Θράκη (1929)
•Απόσπασμα απο μελέτη του ΚΔΚ για τη Δυτική Θράκη και τις ελληνοτουρκικές διαπραγματεύσεις με τίτλο ‘Ζήτημα ελευθέρας κινήσεως μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και Ελλάδος και Βουλγαρίας διά τα νομαδικά ποιμνία (σκηνίται σαρακατσάνοι) και δια τα ημινομαδικά’. ( Δεκέμβριος 1929)

17.2
Συνεταιριστικά Θράκης
•Προκήρυξη του βουλευτή Β. Χατζηηλία προς τους γεωργούς της Θράκης για να ιδρύσουν γεωργικούς συνεταιρισμούς (1921)
•Άρθρα για τη συνεταιριστική κίνηση στη Θράκη (1927-1928)
•Υπόμνημα των αντιπροσώπων του Γ’ Καπνοπαραγωγικού Συνεδρίου και των αντιπροσώπων παραγωγών του Γραφείου Προστασίας Καπνού Καβάλας προς την Κυβέρνηση, τα κόμματα και τη Βουλή (1928). Συνημμένο Σχέδιο νόμου  ‘Περί ρυθμίσεως των αγοραπωλησιών καπνού’

17.3
Πρόχειρες σημειώσεις ΚΔΚ για τη Θράκη και αποκόμματα
•Πρόχειρες σημειώσεις ΚΔΚ για τη Θράκη
•Απόφαση του ΥΠΕΞ για μελέτη ‘εις την Δυτικήν Μακεδονίαν’ (1928
•Έγγραφα με θέμα ‘Οδοιπορικά Θράκης’
•Αποκόμματα γύρω απο την κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία, την εγκατάσταση των προσφύγων κ.α (1929-1930)

ΦΑΚΕΛΟΣ 18: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

18.1
Χάρτες
•Ευρύτερη περιοχή  Θεσσαλονίκης Κλίμακα 1: 1.200.000
•Νομός Θεσσαλονίκης  (ΚΔΚ) Κλίμακα 1:1.500.000
•Περιοχή Φλώρινας – Μοναστηρίου (ΚΔΚ) Κλίμακα 1: 1.200.000
•‘Vodena’ - Χάρτης ελληνοβουλγαρικών συνόρων  ( Περιοχής Βοδεών) 1916 Κλίμακα 1: 1.200.000
•‘Bitolj’’ – Χάρτης ελληνογιουγκοσλαβικών συνόρων  (Περιοχής Φλώρινας – Μοναστηρίου) 1916 Κλίμακα 1: 1.200.000
•Χάρτης σιδηροδρομικού δικτύου στα Βαλκάνια Υπουργείο Επικοινωνιών, 1916 Κλίμακα 1: 1.000.000
•Χάρτης με τις εγκαταστάσεις των προσφύγων στη Μακεδονία ( με ιδιόχειρες σημειώσεις ΚΔΚ)
•Εποικιστικός χάρτης Δυτικής Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας Κλίμακα 1:250.000
•Εποικιστικός χάρτης Γεωργικού Γραφείου Δράμας  (1929) με ιδιόχειρες σημειώσεις και στατιστικούς πίνακες
•Χάρτης Δυτικής Μακεδονίας (ΚΔΚ)  ‘ Κατάστασις εμφαίνουσα τας υπάρχουσας οικογενείας προσφύγων συνοικισμού Γενιτσών’
•Χάρτης της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας Στρατού με την ΄Κατανομή του εδάφους απο της Κωμοπόλεως Ρίζα μέχρι της Ερζερούμ’ και τα ‘Υψη των περιφημοτέρων ορέων και κατωκημένων τόπων της Ασίας’ (Αύγουστος 1921)
•Εποικιστικοί χάρτες  Μακεδονίας (ΚΔΚ)
•Χάρτης ελευθέρας ζώνης Θεσσαλονίκης (ΚΔΚ) Κλίμακα 1:100.000
•Χάρτης Θράκης (ΚΔΚ) 
     
18.2
Πίνακες κατάστασης του πληθυσμού (1920-1929)
•Εθνολογικοί πίνακες Μακεδονίας  ( Γενική Διεύθυνση Εποικισμού, 1924)
•ΕΑΠ – Πίνακας Γεννήσεων, θανάτων και γάμων προσφύγων Θράκης (1929)

ΦΑΚΕΛΟΣ 19: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΟΙΚΙΛΑ

19. 1
•Σημείωμα ΄Επί των αποκαλυπτομένων γαιών Μακεδονίας’
•Έντυπο Υπουργείου Οικονομικών  ‘ Προσωρινός φόρος επί της γεωργικής παραγωγής ( 1927)
•Αποκόμματα – ‘Επιβολή προσωρινού φόρου επί της γεωργικής παραγωγής’ (1927)
•Έγγραφα σχετικά με τα Αγροτικά  - Αποστολή ΚΔΚ στη Δυτική Μακεδονία 1928
•Έγγραφα Υπουργείου Γεωργίας κ.α. σχετικά με τη διανομή γαιών σε πρόσφυγες και ακτήμονες καλλιεργητές (1930)
•Αναφορά του ΚΔΚ προς το Πολιτικό Γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικώ ν σχετικά με το ζήτημα των ανώμαλων δικαιοπραξιών στη Δυτική Μακεδονία και άλλες πρόχειρες σημειώσεις (1929)
•Υπόμνημα του Συνδέσμου Επιστημόνων Γεωπόνων Μακεδονίας – Θράκης επί της αντικαταστάσεως των ζώων δια βενζιναρότρων (1930)
•Απόσπασμα πρακτικού του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εποικισμού σχετικά με την έκδοση μελέτης για τον εποικισμό απο τον ΚΔΚ (1923)
•Χειρόγραφο σημείωμα ΚΔΚ  για το προσφυγικό ζήτημα και απόκομμα για τους σιδηρόδρομους της Μακεδονίας

19. 2
•Εποικισμός Μακεδονίας  - Αλληλογραφία ΚΔΚ
•Απόλυση του Λασπόπουλου από τη θέση του Επιμελητή Ιερισσού (1926)
•Σειρά άρθρων Φ. Δραγούμη σχετικά με τη στάση των κομμουνιστών απέναντι στο Μακεδονικό ζήτημα στην εφημερίδα Βραδυνή
•Αποκόμματα Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
•Έντυπα – Κανονισμοί  και διατάγματα για την ίδρυση ορφανοτροφείων  στην Ανατολική Μακεδονία (1921-1922)
•Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων  - Περίληψη πεπραγμένων υγειονομικής υπηρεσίας  Ιούνιος 1915-Δεκέμβριος 1929

ΦΑΚΕΛΟΣ 20: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ

20. 1
Ιστορικά περί Μακεδονίας

20. 2
Αποκόμματα με άρθρα του Κ. Κλεινία σχετικά με τους πρόσφυγες (1926)

20. 3
•Αποκόμματα για την δημοτική εκλογή του Μηνά Πατρικίου στη Θεσσαλονίκη (1925)
•Αποκόμματα για την ΕΑΠ και το ζήτημα του εποικισμού
•Αποκόμματα για το Προσφυγικό Συνέδριο (1925) και την ΕΑΠ

20. 4
Αποκόμματα Διάφορα
•Πρωτόκολλο Γενεύης
•Αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλονίκη
•Μακεδονικό Ζήτημα
•Ζήτημα των μειονοτήτων
•Αποκόμματα σχετικά με το πρόγραμμα του εποικισμού Μακεδονίας (1924-1925)
•Αποκόμματα για την κατασκευή και συντήρηση οδών

ΦΑΚΕΛΟΣ 21: ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

21. 1
Διεθνής Οικονομική Συνδιάσκεψη  Γενεύη 1927 Société des Nations. Conférence économique international Commission de l’agriculture
•Procés-Verbal provisoire de la troisième séance
•Procés- Verbal provisoire de la quatrième séance
•Procés-Verbal provisoire de la cinquième séance
•Procés-Verbal provisoire de la sixième séance
•Projet de resolution sonmis par la sous-commission de la cooperation agricole

21. 2
Διεθνής Οικονομική Συνδιάσκεψη Γενεύη 1927 – Έντυπα
•International Economic Conference – Selections from Speeches delivered to the Plenary Sessions 4th -7th may 1927
•Conférence Économique Internationale Mai 1927 Documentation
•Rapport definitive de la Conférence Economique Interantionale
•Conférence Économique Internationale Mai 1927 Doumentation Population et resources naturelles

21. 3
Αποκόμματα εφημερίδων σχετικά  με την Οικονομική Συνδιάσκεψη της Γενεύης (1927)

21.4
Μετανάστευση
•Πρόχειρες σημειώσεις ΚΔΚ σχετικά με τη μετανάστευση
•Αποκόμματα σχετικά με τη μετανάστευση 1927-1928

ΦΑΚΕΛΟΣ  22: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΕΞ 1929-1931

22.1
ΥΠΕΞ 1929-1930
•Σχετικά με την έκδοση μελέτης ΚΔΚ
•Σημειώσεις ΚΔΚ 1929-1930
•Σχέδια επιστολών

22.2
ΥΠΕΞ 1931
•Σχέδια επιστολών ΚΔΚ
•Σημειώσεις
•Αποκόμματα