Nicholas Mavris Papers: Series V

Αρχείο Νικολάου Μαυρή - Ενότητα V


Ενότητα V: Κείμενα
 

Φακ. 41 Κείμενα σχετιζόμενα με τη δράση του  Εθνικού Δωδεκανησιακού Συμβουλίου.

Υποφ. 41.1

• Amedio, G. L’ ultima Fase nella Questione Orientale, 1912- 1932. Rome, 1933 σ. 40-55.
• American Friends of Greece (ed.), “Short notes on Greece”. New York [s.a.]
• Αρθρογραφία.  Άρθρα του Ν. Μαυρή και άλλων, για το Δωδεκανησιακό Ζήτημα και την έκβαση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Athene. The American Magazine of Hellenic Thought, v.3, September 1944.
• 1. Atti Parlementari, Camera dei Deputati. (Italy- Parlamento)  Discussioni, Vol III- LEG, 1a Sessione, Tornata del 26.05.1925. Συζήτηση στο ιταλικό Κοινοβούλιο σχετικά με τα Δωδεκάνησα. 2. Atti Parlementari, Senato del Regno. Tornata del 28 Marzo 1927. 3. Cardaci, Vittorio: ‘I Cavalieri di Rodi’.
• The Dodecanesians are not enemy aliens. [New York] The Dodecanesian League of America, 1942.
• 1. “Οι Εθνικοί Αγώνες των Δωδεκανησίων Αμερικής” (δακτυλόγραφο); 2. C. F. Hudson, “Greece and the Eastern Mediterranean”, World Affairs, 9, New York, 1939.
• Μανούσης, Ν. Η  γόνιμος εθνική δράσις των Δωδεκανησίων Αμερικής. Αθήνα, 1947.
• Michalopoulos, A. (Greek Minister of Information): “Commemoration of Axis aggression against Greece”. Washington D.C., Departmental auditorium-October 28th, 1942.
• Robinson, David. The great glory and glamor of the Dodecanese. New York, The Dodecanesian National Council, 1944.   

Υποφ. 41.2
• Πανεπιστημιακές διαλέξεις του Ν. Μαυρή στο Hofstra College και το Πανεπιστήμιο του Wyoming (Ιούνιος-Ιούλιος 1945).
• “Sforza”.Χειρόγραφο κείμενο σε αποσπασματική μορφή. (Σχετίζεται με τον κόμητα Σφόρτσα). Απόσπασμα λόγου με άγνωστο τίτλο, το οποίο αναφέρεται στον κόμητα Σφόρτσα (χειρόγραφο).

Υποφ. 41.3
• “Sforza vs. Sforza”. Υλικό για τη συγγραφή του ενημερωτικού φυλλαδίου. Δακτυλογραφημένες αντιγραφές από άρθρα εφημερίδων και άλλο πληροφοριακό υλικό. Πρόχειρες σημειώσεις, πρόχειρη μορφή του κειμένου με χειρόγραφες διορθώσεις, αλληλογραφία.
• “Sforza vs. Sforza”. Αποκόμματα εφημερίδων, που χρησιμοποιήθηκαν ως υλικό για τη συγγραφή του κειμένου.

Υποφ. 41.4
• “Sforza vs. Sforza”. Περιοδικά και η τελική μορφή του φυλλαδίου.


Φακ. 42 Κείμενα σχετιζόμενα με τη δράση του  Εθνικού Δωδεκανησιακού Συμβουλίου.

Υποφ. 42.1
• Υλικό προοριζόμενο για τη συγγραφή βιβλίου σχετικού με το Δωδεκανησιακό Ζήτημα. Περιλαμβάνεται υλικό από τα Αιγυπτιωτικά, το Ε.Δ.Σ., τη Στρατιωτική Διοίκηση Δωδεκανήσου, τη Γενική Διοίκηση Δωδεκανήσου (1913-1957).

Υποφ. 42.2
• Υλικό προοριζόμενο για τη συγγραφή βιβλίου σχετικού με το Δωδεκανησιακό Ζήτημα. (Βρέθηκαν σε φάκελλο με την ένδειξη «Διά το βιβλίον»).
• «Η Ελληνικότης της Δωδεκανήσου». Εγκύκλιος του Υπουργείου Εξωτερικών «προς απάσας τας Β. Πρεσβείας» σχετικά με την «ανασκευή ιταλικών ισχυρισμών επί Δωδεκανησιακού». Parliamentary Debates/ Contents Tuesday, 15th May 1945.
• «Στοιχεία δια το βιβλίον περί Δωδεκανήσου».

Υποφ. 42.3
• Συγκέντρωση υλικού για τη συγγραφή βιβλίου σχετικού με το Δωδεκανησιακό. Βιβλιογραφία , κοινοβουλευτικοί διάλογοι της βρετανικής Βουλής των Κοινοτήτων, δημοσιεύματα σε εφημερίδες.
Σημ.: κείμενα που σχετίζονται με το Ε.Δ.Σ. περιέχονται και στον φακ. 44, υποφ. 44.4: «Δακτυλόγραφο αποσπασματικό κείμενο του Ν. Μαυρή, αυτοβιογραφικού χαρακτήρα. Αναφέρεται στην περίοδο σχηματισμού του Ε.Δ.Σ. έως και την περίοδο θήτευσης στη Γενική Διοίκηση Δωδεκανήσων.»


Φακ. 43 Κείμενα σχετιζόμενα με τη Γενική Διοίκηση Δωδεκανήσων.

Υποφ. 43.1
• Δακτυλόγραφο κείμενο σχετικό με την πρόσφατη ιστορία των Δωδεκανήσων. Βρέθηκε σε φάκελλο με τίτλο «Εμπιστευτική έκθεσις περί Δωδεκανήσων, 10 Αυγούστου 1948.»
• 1. Αγαπητίδης, Σ.“Οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στα Δωδεκάνησα” 2. “Η αλλαγή διοικήσεως”.Δακτυλόγραφο άρθρου από την εφημερίδα Η Συμαΐς, αρ.φυλ. 24/ 25 Μαρτίου 1948.
• Gianni, G., L’ opera dell’ Italia in Egeo= Το έργον της Ιταλίας εις το Αιγαίον. Estatto da l’ Universo. Rivista dell’ Istituto Geografico Militare. Anno XXVII, N. 4, Giuglio- Agosto 1947. Ελληνική μετάφραση.
• Λόγοι που εκφωνήθηκαν από το Ν. Μαυρή, στην πλειοψηφία κατά την περίοδο διακυβέρνησής του στα Δωδεκάνησα. Κείμενα λόγων με γνωστό τίτλο ή περιεχόμενο.

[δες και φακ.28, υποφ. 28.3 για κείμενα σχετικά με τον Πρώτο Γενικό Διοικητή Δωδεκανήσων.]


Υποφ. 43.2
• Λόγοι του Ν. Μαυρή. Αποσπάσματα και σημειώσεις από λόγους με άγνωστο τίτλο.
• Κείμενα λόγων σε χειρόγραφη μορφή (2). Το κείμενο με σελίδες 1-28 πιθανόν εκφωνήθηκε σε εκδήλωση ελληνικού σωματείου του Ζαγαζίκ.


Φακ. 44 Διάφορα κείμενα

Υποφ. 44.1
• “Ο Σπουδαστής”. Χειρόγραφη μαθητική εφημερίδα Κάσου (24.06.1884-17.02.1885)
• “Το Μνημόσυνον των Κασίων αγωνιστών, τελεσθέν εν Μητροπόλει Αθηνών τη 18 Ιουνίου 1889” Αθήνα, 1889.
• Σατυρικό κείμενο με τίτλο:»Σάτηρες τον δηλόσεον εις Κάσον, 1884».
• “The national aspirations of the Dodecanesians”. Athens, Association of the Dodecanesians, 1918.
• «Η συμβολή της Δωδεκανήσου προς την απελευθέρωση της Ελλάδος». Αθήνα, Δωδεκανησιακή Νεολαία Αθηνών, 1930.
• Κείμενο αναφερόμενο στην Αμοργό, ανυπόγραφο, σε ιταλική γλώσσα. [Il isola di Amorgo].
• Villari, L., The Expansion of Italy. London, 1930. Κεφάλαιο VII, The Aegean Islands.
• Έκτακτο δελτίο της Διεύθυνσης Ειδικών Υπηρεσιών Πολέμου, 25 Μαρτίου 1944. Περιέχει στοιχεία και σύντομο απολογισμό των ετών 1940-1944 σχετικά με την εξέλιξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα.
• Notes on the losses of the Greek merchant marine during the Second World War and thoughts on its reconstruction.
• Μεταξά, Σ., Η διπλωματική μάχη διά τα Δωδεκάνησα. Αθήνα, 1948.
• Δουσμάνη, Β: Η στρατιωτική σημασία της Δωδεκανήσου.
• Δημοσιεύματα. Ανοιχτές επιστολές του Ν. Μαυρή προς τις εφημερίδες “Ελευθερία” και “Βήμα” (1960).


Υποφ. 44.2
• 1. Μπάφη, Τ.:”Ρόδος”. Δακτυλόγραφο του άρθρου στο Δελτίο Ενώσεως Διανοουμένων Δωδεκανησίων Γυναικών, 8/1954   2. Βαρίκα- Μοσκόβη, Ε.:”Για όσα άλλαξαν”.
• Ποιήματα για τα Δωδεκάνησα.
• Ποιήματα. Χειρόγραφα και δακτυλόγραφα κείμενα.
• Χειρόγραφο κείμενο με σκοπούς και χορούς από τα Δωδεκάνησα.
• «Η θέσις της γυναικός εν τω αρχαίω Ινδικώ δικαίω». Χειρόγραφο κείμενο αγνώστου συγγραφέα.
• «Μέθοδος Ολλενδόρφου. Σμύρνη, 1879». Ανυπόγραφο, δακτυλόγραφο κείμενο.
• Mirambel, A.: Essai sur l’accent neo-grec et la tendance rythmique de la langue.
• Στυλιανός, Π. Η νεώτερη αγγειοπλαστική της Κυθρέας. Ομιλία από το Α’ Λαογραφικό Συμπόσιο στη Λεμεσό, 20-24.05.1978.


Υποφ. 44.3
• Λόγος Ρόδου. Εκφωνήθηκε στις 7.03.1970. Δακτυλόγραφη και χειρόγραφη μορφή του κειμένου.


Υποφ. 44.4
• Λεοντοπόλεως Χριστοφόρου, Περί μικτών γάμων εισήγησις. Δακτυλόγραφη μορφή της ανατύπωσης του κειμένου από τον Εκκλησιαστικό Φάρο, Αλεξάνδρεια, 1933.
• Μετάφραση κειμένου με άγνωστο τίτλο και συγγραφέα, σε χειρόγραφη μορφή. Φυλλασόταν σε φάκελλο με την ένδειξη “Κουτρούλη, μετάφραση”.


Υποφ. 44.5
• Δακτυλόγραφο αποσπασματικό κείμενο του Ν. Μαυρή, αυτοβιογραφικού χαρακτήρα. Αναφέρεται στην περίοδο σχηματισμού του Ε.Δ.Σ. έως και την περίοδο θήτευσης στη Γενική Διοίκηση Δωδεκανήσων. Περιλαμβάνεται ποικίλο υλικό που σχετίζεται με το Ε.Δ.Σ. (υπομνήματα του Ε.Δ.Σ., δημοσιεύσεις του Ν. Μαυρή, άρθρα από αμερικανικά περιοδικά κ.ά.).


Φακ. 45 Διάφορα  κείμενα

Υποφ. 45.1
• «What the Dodecanese means to me». Πρόχειρο δακτυλόγραφο κείμενο του Henry Gregoire.
• “Official report of the Vilayet of Archipelago”, Rhodes 1903. S.184-208. Mετάφραση του Κλεάνθη Ζωναρά.
• Seyfullah, Ibrahim: “Italian in the Eastern Mediterranean. A political study on the importance of the isles on the Anatolian coast”, Berlin, 1930.
• Wilgus, Walter. “Economic outlook for the Philippines”, Foreign Policy Reports, vol.XXI, 14, New York, 1945, pp. 202-207.
• Έντυπα και δημοσιεύματα σχετικά με τα Δωδεκάνησα.
• Δύο άρθρα εφημερίδων για την ιταλική κατοχή των Δωδεκανήσων.
• ‘Προγραμματικές αρχές της Ε.Δ.Α. (Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά)’. Αθήνα, 1952.
• “Sur le χελιδόνισμα». Κείμενο λαογραφικού περιεχομένου.
• «Αθανασίου- ποιήματα.»
• Ιατρικά κείμενα. 1. “Polyvios Koryllos: The man and his work” 2. Σύντομο απόσπασμα από το βιβλίο Γαλαβάνη, Ι. Εγχειριστικής στοιχεία. Αθήνα, 1884.

Υποφ. 45.2
• Σχεδίασμα αυτοβιογραφίας του Ν. Μαυρή (αποσπασματικό κείμενο).
• «Υπόθεση Μιχάλη- Δόξας».

Υποφ. 45.3
• Dowling, Th. E.: “Hellenism in England”. Introduction: Joannes Gennadius. London, 1915.
• Υλικό προοριζόμενο για τη συγγραφή βιβλίου, από το Ν. Μαυρή.