Philippos Dragoumis - Series IX

Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη - Ενότητα ΙΧ. ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗ


Φάκελος 149:  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ (1912-1955)

[έγγρ. 1-10]

Υποφακ. 149.1: “Ποίημα για τον ΄Ιωνα” (1912) [ έγγρ. 1]
-  Ποίημα γραμμένο από τον Φ.Δ. για τον αδελφό του στη Θεσσαλονίκη το Δεκέμβρη του 1912.
 
Υποφακ. 149.2: “Το Χαροπάλαιμα- Παραμύθι”(1917-18, 1923) [ έγγρ. 2-4]
- Χειρόγραφο Φ.Δ. (38 σελίδες) γραμμένο στα 1917-18, δημοσιευμένο με το ψευδώνυμο “Ορέστης” στο περιοδικό “Κοινότης” το 1923.
Το ψευδώνυμο ‘Ορέστης’ χρησιμοποιήθηκε ξανά απο τον Φ.Δ. σε αλληλογραφία του, όταν μετέβη παράνομα στο Λίβανο την άνοιξη του 1944. Σε επιστολή του Φ.Δ. προς τον Αιμ. Χουρμούζιο (22/7/1953) επεξηγεί την προέλευση του ονόματος: “..μέλος της Ορεστίδος, μακεδονι΄κής φυλής, της ορεινής εγκατεστημένης εις τον σημερινόν νομόν Καστοριάς.’
Υποφακ. 149.3-4: “Πυθώ” - (β΄αντίγραφο + γ΄ αντίγραφο) [έγγρ. 5-8]
-  Δακτυλογραφημένο κείμενο με χειρόγραφες διορθώσεις και συμπληρώσεις με σελίδες ξαναδουλεμένες σε πολλαπλά αντίγραφα.

Υποφακ. 149.5:  “Πυθώ” - (οριστικό κείμενο) [έγγρ. 9]
[Ο υποφάκελος φέρει την ένδειξη τον συγγραφέα “αδημοσίευτο”.]
-  Δακτυλογραφημένο κείμενο με ελάχιστες χειρόγραφες διορθώσεις. Στο τέλος του κειμένου “Κηφισιά, Πάσχα 1945”, ενώ στη σελίδα τίτλου “Αθήνα 1955”. Σχέδιο Φ.Δ., (σελίδες 86).

Υποφακ. 149.6: Συλλογή λέξεων και εκφράσεων της δημοτικής γλώσσας [ έγγρ. 10]
-  Χειρόγραφο τετράδιο Φ.Δ. και σκόρπια φύλλα με συλλογή λέξεων και εκφράσεων της δημοτικής.

Φάκελος 150:  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

[έγγρ. 1-8]

Υποφακ. 150.1: Χρονολογικός πίνακας της Ιστορίας του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους των ορθοδόξων Γραικών ή Βυζαντινού (325-1453) [έγγρ. 1]
- Χειρόγραφη ιστορική εργασία του Φ.Δ. δουλεμένη την περίοδο 1917-1919. Περιλαμβάνει αναλυτικές αναγραφές ονομάτων και γεγονότων κατ’ έτος για τους αιώνες: 4ος-9ος, 10ος, 11ος, 12ος, 13ος, 14ος, 15ος.
Υποφακ. 150.2:  Σημειώσεις Ιστορίας [έγγρ. 2-8]
-  Σκόρπιες χειρόγραφες σημειώσεις Φ.Δ. σε σελίδες τετραδίου και φύλλα για την ιστορία του ελληνικού έθνους.

Φάκελος 151:  ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ (1906-1957)

[έγγρ. 1-16]

Υποφακ. 151.1:  Ωδές Πινδάρου (1906-1909) [έγγρ. 1]
-  Χειρόγραφο τετράδιο Φ.Δ. με μετάφραση Ωδών του Πινδάρου.

Υποφακ. 151.2:  Α. de Gobineau, “Το βασίλειο των Ελλήνων” (1912- ) [έγγρ. 2]
- Χειρόγραφο τετράδιο Φ.Δ. με ημιτελή μετάφραση του έργου του A.de Gobineau “Το βασίλειο των Ελλήνων”. Στην αρχή της πρώτης σελίδας σημειωμένο: “΄Αρχισε 12 του Αυγούστου 1912”.

Υποφακ. 151.3:  Carlos Octavio Bungs [έγγρ. 3]
- Δημοσιευμένη μετάφραση κεφαλαίου: ‘Το αντισοπεδοτικό σύστημα και σύγχρονο ήθος στην Ανατολή” από το βιβλίο του C.O.Bunge (”Νουμάς”, 5 και 12 Μάη 1912).

Υποφακ. 151.4:  “Sadhana” του Ρ.Ταγόρ (1922) [έγγρ. 4-5]
- Χειρόγραφη μετάφραση από το αγγλικό κείμενο του έργου του ινδού στοχαστή Ραβίνδραναθ Ταγόρ,”Σάδανα, η εκπλήρωση της ζωής” (Αθήνα, 1922), [135 φύλλα].

Υποφακ. 151.5: A.Thumb, “Οι Νεοέλληνες και η καταγωγή τους” (1914-1915, 1945) [έγγρ. 6-10]
-A.Thumb, “The modern greek and his ancestry” (reprint from the “Bulletin of the John Rylands Library”, 1914).
-Μετάφραση από τα αγγλικά της μελέτης του A.Thumb “Οι Νεοέλληνες και η καταγωγή τους”, δημοσιευμένης στο “Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου” αρ. 3-4, 1915.
-Αυτοτελής επανέκδοση της μελέτης στα ελληνικά (Αθήνα, 1945).

Υποφακ. 151.6: Lao Tzu, “Tao Te Ching (Ο δρόμος)”, (1948) [ έγγρ. 11]
- Χειρόγραφη μετάφραση Φ.Δ. στα ελληνικά (από την αγγλική μετάφραση του 1937) του έργου του κινέζου συγγραφέα Λάο Τσου, “Ο δρόμος”. Στο τέλος ο μεταφραστής σημειώνει: “Η μετάφραση τελείωσε στα 1948 στην Αίγινα”. [51 φύλλα].

Υποφακ. 151.7: Βιβλίο ανατολικής σοφίας- Συλλογή Claude Field (1951) [έγγρ. 12]
- Χειρόγραφη μετάφραση Φ.Δ. από τα αγγλικά του βιβλίου ανατολικής σοφίας Συλλογή Claude Field. Ογδόντα εννέα φύλλα. Στο τέλος ο μεταφραστής σημειώνει: “Η μετάφραση τελείωσε στα 1951 στην Αίγινα”.

Υποφακ. 151.8:  G.F.Abbot, “Περιοδεία εν Μακεδονία” (1907, 1957) [έγγρ. 13-16]
-Μετάφραση αποσπασμάτων του βιβλίου του G.F.Abbot. Δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό “Εθνική Ψυχή”, τχ. 5-6, 1907.
-Αναδημοσίευση μετάφρασης Φ.Δ. αποσπασμάτων περί Μελενίκου στα “Σερραϊκά Χρονικά”, 2, 1957.

Φάκελος 152:  ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ κ.ά. (1910-1936)

[έγγρ. 1-149]
-Στους φακέλους 152-156, βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα άρθρα του Φ.Δ. -πολιτικού, λογοτεχνικού και γενικού ενδιαφέροντος-δημοσιευμένα και αδημοσίευτα (τα δημοσιευμένα συνοδεύονται συνήθως από το έντυπο, όπου έχουν δημοσιευθεί), είναι δε, είτε χειρόγραφα είτε δακτυλογραφημένα. Περιλαμβάνονται επίσης οι πολιτικές αγορεύσεις και οι λόγοι του Φ.Δ., δηλώσεις, επιστολές του για διάφορα θέματα στον τύπο, συνεντεύξεις, διαλέξεις, ανακοινώσεις, προσφωνήσεις κ.λ.π. Ας σημειωθεί ότι τα κείμενα βρίσκονται συνήθως και στους οικείους θεματικούς φακέλους.
-Στον φάκελο 155 βρίσκεται και το εκδομένο από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών έργο του Φ.Δ., Προσοχή στη Βόρειαν Ελλάδα 1945-1948. Θεσσαλονίκη, 1949. Δεύτερη έκδοση 1950. ΄Οπως επίσης το εκδομένο έργο Φ.Δ., Απολογία του κοινοβουλευτισμού. Θεσσαλονίκη, 1950.
-Στο φάκελο 156 βρίσκεται η εκδομένη συλλογή άρθρων του Φ.Δ. με τίτλο “Επί του Κυπριακού θέματος (Νοέμβριος 1952-Σεπτέμβριος 1956)”. Αθήναι, 1956.

Φάκελος 153:  ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ κ.ά. (1937-1946)

[έγγρ. 1-77]

Φάκελος 154:  ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ κ.ά. (1946-1949)

[έγγρ. 1-237]

Φάκελος 155: ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ κ.ά. (1950-1953)

[έγγρ. 1-164]

Φάκελος 156: ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ κ.ά. (1954-1963)

[έγγρ. 1-216]

Φάκελος 157:  ΕΚΛΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ (1915-1959)

[έγγρ. 1-96]

Υποφακ. 157.1: Εκλογή πολιτικών δημοσιευμάτων (1915-1959)
Για τα στοιχεία της δημοσίευσης βλέπε εντός του φακέλου
α)
-Σχέδια πινάκων περιεχομένων τευχών Α’-Γ’ (ενδεικτικά για την κατανόηση της επιλογής των δημοσιευμάτων).
-Ο αγώνας του δημοτικισμού (1915).
-Οι ιδέες του H.S.Chamberlain για τους Βυζαντινούς και τους τωρι-νούς Ελληνες (1915).
-Η Σύνοδος της Φλωρεντίας στα 1453 για την ΄Ενωση των Εκκλησιών (1920).
-Αποσπάσματα από την εξωτερική επιθεώρηση του έτους 1920-21 της “Πολιτικής Επιθεωρήσεως” (1921)
-Επίσημη γλώσσα (Πρακτικά Επιτροπής Συντάγματος) (1921)
-Η δημοτική στην εκπαίδευση (Πρακτικά Βουλής) (1921)
-Πολιτική Επιθεώρησις (1921)
-Ανάγκη από ανθρωπιστική λύση (1922)
-Η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος (αγόρευση, 1922)
-Εκλογή άρθρων Φ.Δ. (1920-22)
β)
-Ανταλλαγή πληθυσμών ( 1923)
-Η μεταρρύθμιση του ημερολογίου (1923 )
-Αγόρευση για το πολιτειακό (1927)
-Νέαι και παλαιαί χώραι (1928)
-Η Πανευρώπη και η Ανατολή (1929)
-Οι εθνικές μας μειονότητες (συνέντευξη, 1929)
-Η Ρωσία για την Ελλάδα. Η Συνθήκη της Αδριανουπόλεως της 2/14 Σεπτ. 1829 (1929)
-Το πρωτόκολλο του Λονδίνου της 3 Φεβρ. 1830 (1930)
-Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις (1930)
-Βαλκανική ή Ανατολική Ομοσπονδία (1930)
-Παλιές και νέες χώρες (1930)
γ)
-Προεκλογικός λόγος-Θεσσαλονίκη, Γερουσιαστικές εκλογές (1931)
-Η ανταλλαγή των μειονοτήτων της Βουλγαρίας, Ελλάδας και Τουρκίας (1932)
-Η εθνική αναγέννηση (1933)
-Προσφώνηση προς τους μαθητές σχολείων της Θεσσαλονίκης (1933)
-Δηλώσεις σχετικές με την απόπειρα δολοφονίας Ελ.Βενιζέλου και για τους πρόσφυγες (Γ.Δ.Μ., 1933)
-Ομιλίες, προσφωνήσεις (Γ.Δ.Μ., 1933)
-Προσφώνηση κατά τη θεμελίωση Παρθεναγωγείου στη Θεσσαλονίκη (Γ.Δ.Μ., 1934)
-Προσφώνηση προς μαθητές γυμνασίων Θεσσαλονίκης με την ευκαιρία της εθνικής εορτής (Γ.Δ.Μ., 1934)
-Προσφώνηση εκ μέρους της Μεγάλης υπέρ της Κύπρου Επιτροπής (1934)
δ)
-Ανάγκη ιδανικών (1935)
-Το νέο εθνικό μας ιδανικό (1935)
-Επιστολή στον πρωθυπουργό για την τιμωρία των κινηματιών (1935)
-΄Εξω από το φαύλο κύκλο (1935)
-Τα κόμματα και η καθεστωτική πρόφαση (1935)
-Αγόρευση για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβερνήσεως (1935)
-Αγόρευση για την προκήρυξη δημοψηφίσματος (1935)
-Αγόρευση (10/7/1935)
-Για τη Βόρειαν Ελλάδα (1935)
-Δηλώσεις προεκλογικές και μετεκλογικές (1935-36)
ε)
-Χαιρετισμός προς όλους τους υπόδουλους νησιώτες (1937)
-Εντυπώσεις από την Αλβανία (1938)
-Το σημαντικότατο γεγονός της Επαναστάσεως του 1821 (1938)
-Αίγυπτος και Ελλάδα (1940)
-Η δίκη των τόνων (κατάθεση Φ.Δ. κατά την πειθαρχική δίωξη του Ι.Θ.Κακριδή, 1942)
-Οι Αιγυπτιώτες ΄Ελληνες (1943)
-Θα παίξωμεν το παιχνίδι των εχθρών μας; (1944)
-Συνέδριο Λιβάνου: ομιλίες, δηλώσεις, συνέντευξη Φ.Δ. (1944)
Εκδόθηκε κια εξαντλήθηκε με τον τίτλο’ Εκλογή πολιτικών δημοσιευμάτων. Συνέδριο Λιβάνου-Κυβέρνηση Απελευθερώσεως 1944’. Αθήνα, έκδοση ‘Πολιτικής Επιθεωρήσεως’, 1945στ)
-Δηλώσεις για την Ελλάδα στη Διάσκεψη του Παρισιού (1946)
-Η διεθνής αποστολή της Ελλάδας (διάλεξη, 1947)
-Υπόμνημα ελληνικής κυβερνήσεως για τις βουλγαρικές επανορθώσεις (μετάφραση, 1947)
-Η σημερινή θέση του Βορειοηπειρωτικού ζητήματος (1948)
-Το Ελληνοαλβανικό πρόβλημα (1949)
-Η σημασία της 25ης Μαρτίου (διάλεξη, 1953)
-Συνέντευξη για την καλύτερη ρύθμιση του Κυπριακού ζητήματος (1953)
-1453-1953, εξ αφορμής του Βυζαντινολογικού Συνεδρίου (1953)
-Η ένωσις των Εκκλησιών (1959)

Φάκελος 158:  ΕΚΛΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ (1922-1962)

[έγγρ. 1-153]

Υποφακ. 158.1:  Εκλογή πολιτικών δημοσιευμάτων (1922-25) [εκδόθηκε] [έγγρ. 1-63]
-Φ.Δ.,  Εκλογή δημοσιευμάτων πολιτικών, 1922-25. Εν Αθήναις, Εστία, 1925. (έντυπο, 94 σελ.)
-Ευχαριστήριες επιστολές και επισκεπτήρια προς Φ.Δ. για την αποστολή του βιβλίου του (Δεκ. 1925 - Φεβρ.1926).

Υποφακ. 158.2:  Εκλογή πολιτικών δημοσιευμάτων (1945-47) [ανέκδοτο] [έγγρ. 64-113]
-Πρόλογος (δακτυλογραφημένο σχέδιο)
-Α’ Προεκλογικά 1 Απριλίου 1945 - 31 Μαρτίου 1946
-Β’ Στο υπουργείον επί των Εξωτερικών, Απριλίου ως την 3 Νοεμβρίου 1946
-Γ’ Στο υπουργείον επί των Στρατιωτικών, 3 Νοεμβρίου 1946 - 25 Ιανουαρίου 1947
-Δ’ Επιστροφή στην ανεξαρτησία
 
Υποφακ. 158.3:  “Ελληνικά Ιδανικά” (Νέα αποστολή του Ελληνισμού) (1915-1959) [ανέκδοτο] [έγγρ. 114-153]
- Επιλογή διαφόρων άρθρων του Φ.Δ., κατανεμημένα σε 4 μέρη και με αρχικό τίτλο στο σχέδιο των περιεχομένων “Νέα αποστολή του Ελληνισμού”.
Α’ μέρος (1915-1930) κεφάλαια α-γ / Β’ μέρος (1931-1939) κεφάλαια α-β / Γ’ μέρος (1940-1952) κεφάλαια α-β / Δ’ μέρος (1953-1959) κεφάλαια α-β.

Φάκελος 159:ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ - ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ (1910-1944)

Πολιτικά δημοσιεύματα Φ.Δ. (1910-1944). ΄Αρθρα, επιστολές σε εφημερίδες και περιοδικά, ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις κ.ά. Αποκόμματα επικολλημένα σε λευκώματα α) 1910-1920 β) 1920-1928 γ) 1929-1934 δ) 1934

Φάκελος 160: ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ - ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ (1944-1954)

Πολιτικά δημοσιεύματα Φ.Δ. (1944-1954). ΄Αρθρα, επιστολές σε εφημερίδες και περιοδικά, δηλώσεις κ.ά. Αποκόμματα επικολλημένα σε λευκώματα α) 1944-1945 β) 1945-1947 γ) 1948-1954.