Κάνε μια δωρεά

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η συμμετοχή όλων είναι καθοριστική και αφορά σε κάθε είδους προσφορά που ο εκάστοτε δωρητής/χορηγός επιθυμεί να κάνει. Ο¬,τιδήποτε συμβάλλει οικονομικά ή εξοικονομεί δαπάνες μπορεί να αποτελέσει την προσωπική συμβολή του καθενός στο έργο της βιβλιοθήκης.¬ Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένοι χαρακτηριστικοί τρόποι συνεισφοράς:
• η δωρεά χρηματικών ποσών εφάπαξ,
• η δωρεά χρηματικών ποσών σε ετήσια βάση,
• η δωρεά κεφαλαίου για την απόληψη των προσόδων του (τόκων κ.λπ.),
• η παραχώρηση κινητών ή ακίνητων αντικειμένων, τα οποία θα μπορούσαν να εκποιηθούν από την βιβλιοθήκη,
• η δωρεά της ψιλής κυριότητας ακινήτου με παρακράτηση δικαιώματος οίκησης ή επικαρπίας υπέρ των ιδίων ή τρίτων, εφ’ όρου ζωής ή για ορισμένο χρονικό διάστημα,
• το δικαίωμα εκμετάλλευσης κάθε είδους προσοδοφόρων αντικειμένων -χωρίς την στέρηση της ιδιοκτησίας από τον δωρητή/χορηγό- επ’ αόριστον ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στο σύνολό τους ή εν μέρει,
• η παραχώρηση προσοδοφόρων δικαιωμάτων (όπως π.χ. μερισμάτων ή δικαιωμάτων ή πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
• η εκμετάλλευση ειδικών περιουσιακών στοιχείων, συνολικά ή εν μέρει,
• η χορηγία για την εκτέλεση έργων υποδομής και εκδηλώσεων,
• η χρηματοδότηση της λειτουργίας τμημάτων της βιβλιοθήκης ή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων της,
• η οικονομική συνεισφορά γενικά για την λειτουργία της βιβλιοθήκης.
Οι περιπτώσεις συνεισφοράς δεν μπορούν να καταγραφούν πιο αναλυτικά γιατί πρέπει να προσαρμόζονται κάθε φορά στις προσωπικές επιθυμίες του δωρητή/χορηγού, στο πλαίσιο των νόμων και των ποικίλων δυνατοτήτων που αυτοί εξασφαλίζουν. Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη δεν υπεισέρχεται στις αποφάσεις των δωρητών/χορηγών και την διαμόρφωσή τους, αλλά είναι πάντοτε στην διάθεση τους ούτως ώστε να συζητήσει μαζί τους σχετικά με τις νομικές και φορολογικές μορφές που μπορεί να λάβει η συνεισφορά τους. 

TA ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη είναι μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό ίδρυμα και περιλαμβάνεται στα νομικά πρόσωπα που δικαιολογούν φορολογικά πλεονεκτήματα στους δωρητές/χορηγούς τους.
Α) Οι δωρεές
Όπως προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 9, παρ. 4, περ. ιβ΄) «…τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από φυσικά πρόσωπα λόγω δωρεάς προς… τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς…» αφαιρούνται από τον φόρο εισοδήματος του δωρητή κατά ποσοστό μέχρι 10%, παρέχοντας το αντίστοιχο οικονομικό όφελος. Αντίστοιχα, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς από νομικά πρόσωπα προς τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς αφαιρούνται μέχρι ποσοστό 10% του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από ισολογισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 1, περ. γγ΄.

Β) Η πολιτιστική χορηγία
Η πολιτιστική χορηγία είναι ένας θεσμός που εισήχθη με τον ν. 3525/2007. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3525/2007, ως «Πολιτιστική χορηγία» νοείται «η χρηματική ή άλλης μορφής οικονομική παροχή σε είδος, σε άυλα αγαθά ή υπηρεσίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την ενίσχυση συγκεκριμένων πολιτιστικών δραστηριοτήτων ή σκοπών του αποδέκτη της χορηγίας με αντιστάθμισμα την προβολή του κοινωνικού προσώπου και της ευποιίας του χορηγού». Διακρίνεται μάλιστα από τη «δωρεά», καθώς σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου «η δωρεά αποτελεί παροχή στον δωρεοδόχο ενός περιουσιακού αντικειμένου, χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα ή αντιστάθμισμα».
Τα φορολογικά πλεονεκτήματα μιας πολιτιστικής χορηγίας αναφέρονται στο άρθρο 12, παρ. 1 του ν. 3525/2007, σύμφωνα με το οποίο «το χρηματικό ποσό ή η αξία της παροχής, μετά από χρηματική αποτίμηση αυτής από ειδική εκτιμητική επιτροπή, που προσφέρεται ως πολιτιστική χορηγία, εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου ή τα ακαθάριστα εισοδήματα της επιχείρησης που προσέφεραν τη χορηγία. Το αφαιρούμενο συνολικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος ή των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης που προσέφερε τη χορηγία».

ΤΑ ΗΘΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Το Σώμα των Επιτρόπων της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, στην οποία ανήκει και η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, φροντίζει να τηρεί τους όρους των δωρεών ή χορηγιών και με την επίβλεψη του εξασφαλίζει την χρηστή εκμετάλλευσή τους.
Τα ονόματα όλων των δωρητών και χορηγών δημοσιοποιούνται μία φορά το χρόνο, ενώ προβλέπονται και άλλα ηθικά κίνητρα ανάλογα με το ύψος της συνεισφοράς και για τα οποία θα σας ενημερώσουν οι συνεργάτες μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι δωρητές/χορηγοί μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ οι συνεισφορές γίνονται με τους όρους που προβλέπει για κάθε περίπτωση η νομοθεσία και με τον αυτονόητο όρο της αποδοχής της δωρεάς/χορηγίας από την Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.